Indkaldelse til generalforsamling i Kreds Midt-Vestjylland

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DBS Midt-Vestjylland, som afholdes søndag den 28. april 2024 fra kl. 11-16 hos Bent Graakjær, Østerholmgård, Holmgårdvej 4, 6900 Skjern.
Husk: bruger din chauffør GPS, er det vigtigt, at postnummeret ”6900 Skjern” bliver indtastet sammen med adressen.

Teleslynge vil være opsat, og der arrangeres fælles transport.

Det er gratis at deltage på selve generalforsamlingen, men efterfølgende spisning koster 100 kr. plus egenbetaling for drikkevarer, og hvis I deltager i den fælles transport, bliver I opkrævet 60 kr.

Beløbet betales ved indgangen.

Så husk, at det er på generalforsamlingen, I kan gøre jeres stemme gældende og derved være med til at bestemme, hvad bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år.

Tilmelding skal ske på kredsens arrangementsnummer: 70 23 21 01 senest lørdag den 20. april. Får du telefonsvareren, så indtal tydeligt navn og adresse samt telefonnummer. Du kan ikke tilmelde dig via sms.
Husk at meddele, hvis der er særlige hensyn vedrørende kosten.

Dagsorden
1) Valg af 2 stemmetællere og dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Formanden fremlægger årsberetningen til godkendelse.
4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5) Indkomne forslag.
a) Lokale forslag.
b) Landsdækkende forslag.
6) Valg.
a) På valg er kasserer Anette Astrup (modtager genvalg).
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
c) Valg af 3 suppleanter.
7) Beretning fra landsforeningen.
8) Evt.

Ad punkt 5 a) ”Lokale forslag”: forslag skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Kim Thrane Christensen, formand
Mozartsvej 8, 7400 Herning
Mail: kim.thrane.christensen@blind.dk, tlf. 51 15 11 64.