Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 27. april 2024

Kære medlemmer.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 27. april 2024 fra kl. 12-17.00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Foreningshuset Højnæsvej 63, 2610 Rødovre.

Der vil blive serveret en varm ret kl. 12.15 og senere på eftermiddagen vil der også blive serveret kaffe/the med et stykke kage.

Lokale forslag til kredsgeneralforsamlingen skal være kredsformand Bente Weinreich i hænde senest en uge før generalforsamlingen og kan sendes til enten mail bew@blind.dk eller til adressen Grenhusene 60, 2650 Hvidovre.

Tilmelding er nødvendig i forhold til forplejning og kørsel og skal ske senest fredag den 19. april kl. 12 til Eric Broberg på tlf. 70 25 07 07.

Der tilbydes kørsel i nødvendigt omfang.

Dagsorden ifølge kredsvedtægterne:
1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag:
a. Lokale forslag
b. Landsdækkende forslag
6. Valg
a. Valg af kasserer for 2 år
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af 2 suppleanter
7. Orientering om landsforeningens virksomhed
8. Eventuelt.

Mange hilsner

Bente Weinreich
Kredsformand.