Arv og Testamenter

Dansk Blindesamfund er meget glade for bidrag i alle størrelser, der er med til at gøre en forskel for blinde og svagsynede i Danmark.

Dansk Blindesamfund er fritaget for at betale boafgift

Mange velgørende foreninger er fritaget for at betale bo- og tillægsboafgifter. Dansk Blindesamfund er en af dem. Derfor vil hele det beløb, som Dansk Blindesamfund arver, gå ubeskåret til arbejdet for blinde og svagsynede, herunder at sikre lige muligheder i forhold til social sikring, uddannelse, beskæftigelse samt kultur- og fritidsliv som andre borgere i det danske samfund.

Hvem skal betale boafgifter og hvad er 30 %-løsningen?

Boafgiftens størrelse er afhængig af den relation, du har til den enkelte arving.

Ægtefæller og de af SKAT godkendte velgørende foreninger skal ikke betale boafgift. Boafgiften er derfor 0 %.

Tilhører arvingen din nærmeste familie skal der betales 15 % af arven, der overstiger bundfradraget. Eksempler på nærmeste familie er blandt andre børn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn m.v., forældre og søskende, der har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Hvis arvingen ikke tilhører en af de to foregående grupper, skal denne udover at betale 15 % i boafgift også betale 25 % tillægsboafgift, hvilket giver 36,25 % i boafgift i alt.

30 %-løsningen giver mulighed for ved nogle tilfælde både at tilgodese en velgørende forening og lade dine arvinger få udbetalt en større andel af deres arv. Se regneeksemplet herunder, hvor 30 %-løsningen bliver anvendt.

Regne eksempel på testamente

Beregnet af Dansk Blindesamfund

Hr. Hansen efterlader sig 1.000.000 kr. Han har ikke selv børn eller ægtefælle. Han har i sit testamente valgt, at hans nevø er universalarving og dermed skal arve alt. Inden udbetaling af arven, skal der betales boafgift.

Nevøen arver (bobeholdning)                            kr.             1.000.000

Afgiftspligtig bobeholdning kr.             1.000.000

Bundfradrag, 2023                                             kr.              – 321.700

Boafgifter i alt (15 % og 25 %)                           kr.              326.308,75

Nettoarv til nevø                                             kr.                673.697,25


Hvis Hr. Hansen i stedet havde bestemt, at nevøen skulle arve mest muligt og fri for afgifter og samtidig begunstige Dansk Blindesamfund, kunne han have valgt 30 %-løsningen. Dansk Blindesamfund ville hermed skulle betale nevøens boafgifter og det ville give en reduceret afgift til staten.

Bobeholdning                                                     kr.             1.000.000

Nevøen arver 70%                                             kr.                700.000

Dansk Blindesamfund arver 30%                     kr.                300.000

Afgiftspligtig bobeholdning                                 kr.                700.000

Bundfradrag, 2023 kr. – 321.700

Boafgifter i alt (15 % og 25 %) kr. 217.558,75

Nettoarv til nevø kr. 700.000

Arv til Dansk Blindesamfund       kr. 300.000

Boafgifterne i alt kr. – 217.558,75

Nettoarv til Dansk Blindesamfund          kr.                82.441,25

Få tilskud til testamenteoprettelse

Vælger du at betænke Dansk Blindesamfund i dit testamente, kan Dansk Blindesamfund hjælpe med at dække advokatsalæret for oprettelse af testamente op til 5.000 kr. inkl. moms. Bemærk venligst at tilskuddet er skattepligtigt og at testator selv er indberetningspligtig over for SKAT.

Vil du høre mere om dette, så kontakt venligst teamleder for jura, bevilling og GDPR

Hvordan kommer jeg i gang?

Dansk Blindesamfund anbefaler, at du kontakter en advokat, der kan hjælpe dig med at udfærdige testamentet. Sådan sikres det, at du får den rette rådgivning, så testamentet bliver ligesom, du måtte ønske det samtidig med, at det bliver korrekt udformet og juridisk gyldigt.

Hvis du ønsker at begunstige Dansk Blindesamfund kan du eller din advokat kontakte os for at få flere informationer. Det er også her, at du eller din advokat får at vide, hvorvidt Dansk Blindesamfund kan hjælpe med et tilskud til testamenteoprettelsen.

Dernæst vil et ekstra lag af juridisk gyldighed og sikkerhed blive pålagt, hvis testamentet bliver notarunderskrevet. Notaren opbevarer herefter en kopi af testamentet og der kan herefter ikke hæftes tvivl om testamentets gyldighed.

Den gode forberedelse:

Inden du henvender dig til en advokat, er det en fordel af have overvejet, hvilke ønsker du har til testamentet:

  • Ønsker du at efterlade et bestemt beløb til en forening eller en person?
  • Ønsker du at opdele formuen i forskellige andele til en eller flere foreninger eller personer?
  • Ønsker du medbestemmelse over, hvem der skal bestyre boet efter dig?
  • Ønsker du at udfærdige en liste over, hvem der skal arve særlige indboeffekter?

Lidt mere om arv og testamente

  • 1. januar 2008 trådte en ny arvelov i kraft. Den medførte en række ændringer i forhold til tidligere – blandt andet er tvangsarven nedsat til 25% og dermed er der en større del af arven, du selv kan disponere over.
  • Familie og andre personer, undtaget ægtefæller, skal ifølge arveloven betale mellem 15% og 36,25% i boafgift til staten, når de arver formuer over en vis størrelse.
  • Det er en god idé at oprette et testamente, uanset om du har familie eller ej. Med et testamente sikrer du dig mod misforståelser og du har indflydelse på, hvordan arven fordeles. Også i de situationer, hvor det ikke er den nære familie, der skal arve.
  • Ved at begunstige Dansk Blindesamfund kan du tilgodese både familien og Dansk Blindesamfund, uden at din familie får mindre i arv. Det er en mulighed, der ligger i den såkaldte “30 %-løsning”, hvor vi som velgørende organisation modtager 30% af arven mod, at vi betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. På den måde kan de øvrige arvinger få udbetalt en større del af arven, end hvis de modtog arven direkte.