Det gode liv med synstab

Det gode liv med synstab – et rehabiliteringsforløb for voksne, der for nylig har mistet synet helt eller delvist.

Når man rammes af kraftigt synstab i form af blindhed eller stærkt svagsynethed, påvirkes hele livssituationen. Et synstab medfører psykiske reaktioner og krise, som påvirker identitets- og selvopfattelsen og giver sociale udfordringer som ensomhed, isolation, sorg og i nogle tilfælde depression. 

Samtidig vil man befinde sig i en situation med tab af helt almindelige dagligdags færdigheder som for eksempel at kunne læse, skrive, lave mad, gøre rent, købe ind, vaske tøj, anvende telefon og IT samt at kunne færdes og befordre sig frit. Et synstab medfører således både psykosociale udfordringer samt store fysiske og funktionelle udfordringer. Alt i alt medfører et synstab funktionstab og begrænsede muligheder for at leve et aktivt socialt liv, og der er et stort og nødvendigt behov for, at borgeren lærer at leve livet på en ny måde.

Formål

Forløbet har til formål at afhjælpe funktionsnedsættelse grundet synstab. Gennem både genoptræning og vedligeholdelsestræning arbejdes der hen imod, at du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, eller bedst mulige funktionsevne, samt vedligeholder eller fastholder dit hidtidige funktionsniveau med henblik på at undgå unødigt funktionstab.

Med forløbet vil du opnå færdigheder til at kunne håndtere synstabet psykisk, såvel som fysisk og praktisk, og du vil samtidig blive inspireret til at leve et fortsat aktivt, selvstændigt og socialt liv som blind eller svagsynet, med fornyet mod på tilværelsen og fornyet livsglæde.

Målgruppe

Forløbet er for dig, som har en synsnedsættelse svarende til svagsynet, stærkt svagsynet eller blind. Din synsrest må være på 33 procent eller mindre. Dette bygger på den danske sociale klassifikation af synshandicap. Forløbet henvender sig til voksne uanset alder, som pga. synstab har behov for genoptræning.

Genoptræning ved synstab er essentielt. Dels for at du undgår fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse, og dels for at du fastholder tidligere funktionsniveau i videst muligt omfang til sikring af muligheden for fortsat at kunne leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv.

For de fleste opstår behovet for genoptræning i sammenhæng med selve synstabet, hvor man kan opleve, at man ikke længere kan klare de almindelige daglige gøremål. For nogle kan behovet dog opstå senere i forbindelse med for eksempel tab af ægtefælle, flytning eller ved pludseligt tab af brugbar synsrest med totalt blindhed som følge.

Indhold

Med baggrund i en helhedsorienteret tilgang til rehabilitering og genoptræning tilbyder Dansk Blindesamfund, som en af de få aktører i landet, et helhedsorienteret specialiseret genoptræningsforløb for borgere med synstab, som rummer både den psykosociale og den fysiske dimension. Den helhedsorienterede tilgang er med til at fremme mulighederne for god læring og udvikling og giver de bedste betingelser for et målrettet genoptræningsforløb. Der arbejdes med afsæt i din særlige situation og dine individuelle behov grundet synstabet. Forløbet tilrettelægges således i et samarbejde med dig, hvor vi i fællesskab definerer, hvilke færdigheder du har brug for at genoptræne for at kunne mestre dit nye liv med synstab, herunder håndtering af såvel de psykosociale som de praktiske udfordringer. Med afsæt i peer to peer-metoden er alle underviserne blinde eller stærkt svagsynede, samtidig med at de selvfølgelig har den nødvendige pædagogiske og undervisningsmæssige uddannelse.


Genoptræningsforløbet foregår i en tidsafgrænset periode på 7 døgn og gennemføres på Dansk Blindesamfunds moderne og fuldt tilgængelige rehabiliteringscenter, Fuglsangcentret i Fredericia. Det døgndækkende ophold er helt afgørende for det samlede udbytte af forløbet, idet det har stor betydning for genoptræningen, at du møder ligesindede i samme situation, som du kan dele erfaringer med og måske danne netværk med efterfølgende.

Nedenfor ses det konkrete indhold i et typisk forløb:

  • Undervisning i og bearbejdning af den psykiske og sociale dimension ved synstabet, herunder træning af fysiske færdigheder som en mulighed for at skabe psykisk accept af syntabet.
  • Gruppesamtaler om det at leve med et synstab, ledet af erfarne undervisere, som også selv har et synstab.
  • Gennemgang af sorg- og krisereaktioner som følge af synstab samt indføring i værktøjer og strategier til at skabe en accept af synstabet.
  • Individuel dialog med psykolog med mulighed for et efterfølgende psykologforløb.
  • Undervisningsforløb i en række forskellige fag, som har til formål at sikre borgerens fysiske færdigheder samt ønskede funktionsevne og funktionsniveau med henblik på at kunne leve et selvstændigt og aktivt liv. Forløbet kan omfatte undervisning, oplæring og træning i brug af forskellige digitale og fysiske kommunikationshjælpemidler, ADL og tilhørende hjælpemidler, synskompenserende metoder samt forskellige interessefag som for eksempel håndarbejde, sport og motion, hus og have, gør det selv og mm.
  • Træning og vedligeholdelse i færdighederne i at færdes med den hvide stok, herunder bearbejdning af skam og skyld omkring det at have et synshandicap.
  • Træning og vedligeholdelse af fysiske færdigheder, der eventuelt er påbegyndt oplæring i, i kommunalt regi.
  • Møde ligestillede og opleve, at du ikke er alene, herunder at du får mulighed for at danne socialt netværk med andre ligesindede, så risici for isolation og ensomhed mindskes.
  • Inddragelse af dine nære pårørende.

Et sammenhængende rehabiliteringsforløb

Dansk Blindesamfund tilbyder et specialiseret, sammenhængende og tværfagligt rehabiliteringsforløb, som bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor undervisningen i de forskellige elementer bliver forbundet med hinanden. I rehabiliteringsprocessen er det nemlig ikke muligt at lære at leve et aktivt og selvstændigt liv med synstab, hvis man anskuer funktionstabet som stykvist og opdelt. For eksempel er det normalt, at mange nysynshandicappede forsøger at skjule deres synstab, og derfor er det nødvendigt, at der samtidig med for eksempel træning i at færdes med den hvide stok også arbejdes med de psykosociale reaktioner knyttet til synstabet. I forløbet arbejdes derfor også med accepten af synstabet, sorgen over tabet og din identitets- og selvopfattelse i forbindelse med dit erhvervede synshandicap.

Undervisningen og vejledningen foregår både individuelt og i mindre grupper.

Fagpersonale

Al fagpersonale har selv et synshandicap og har erfaring med genoptræning i forhold til mennesker med synstab. De har alle en formel faglig uddannelse som pædagog, psykolog eller socialrådgiver. Fagpersonalet gennemgår løbende kompetenceudvikling.
Underviserne bor på Fuglsangcentret under hele internatforløbet og deler både undervisningstid og fritid med deltagerne. Underviserne har derved en vigtig funktion som rollemodeller, idet de er et levende bevis på, at det er muligt at have et godt og meningsfuldt liv med et nedsat syn.
Vi samarbejder gerne med kommunale og regionale fagpersoner med henblik på at skabe et sammenhængende forløb for dig.

Henvisning og bevilling

Henvisning til et genoptræningsforløb kan komme fra din øjenlæge, optiker eller fra et regionalt, kommunalt eller landsdækkende syns- og kommunikationscenter. Medarbejdere fra kommuner, herunder sagsbehandlere i dagpenge- eller pensionssager eller ergoterapeuter i forbindelse med hjælpemiddelafprøvning, kan også blive opmærksomme på behovet for genoptræning og anbefale forløbet. Ansøgningen om genoptræningsforløbet vil ofte komme fra dig selv, en pårørende eller fra en konsulent fra Dansk Blindesamfund. Efter henvisning og bevilling vil Dansk Blindesamfund hurtigst muligt tage kontakt til borgeren for visitering til forløbet. Genoptræningsforløbet kan indgå som en del af en eventuelt kommunal indsats.

Evidens

I Dansk Blindesamfund arbejder vi systematisk med evaluering af vores rehabiliteringsforløb for at sikre, at vi til stadighed har et resultatgivende forløb. Vi gennemfører mundtlige og skriftlige evalueringer af alle forløb og afslutter hvert forløb med individuelle afsluttende samtaler. Undervejs i et forløb justerer vi indhold og mål, hvis der erfares et behov for dette. I 2022 gennemførte Dansk Blindesamfunds rehabilteringsafdeling, i samarbejde med Aalborg Universitet, et evalueringsprojekt af vores genoptræningsforløb med henblik på at undersøge og vurdere effekten af vores tilbud. Samlet set viser evalueringsprojektet en god effekt af vores genoptræningsforløb, idet deltagerne generelt giver udtryk for fremgang i forhold til både deres psykiske og fysiske funktionsevne og funktionsniveau. Samtidig ses der et generelt øget trivselsbillede hos deltagerne.