Persondatapolitik

Læs Dansk Blindesamfunds persondatapolitik.

Hvad kan du læse om her?

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige af de personoplysninger, som du giver til Dansk Blindesamfund (”Organisationen), og/eller som vi indsamler om dig, og derfor er vi dataansvarlige for dine oplysninger. Personoplysningerne, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, kan variere afhængig af dit forhold og/eller tilknytning til organisationen. Denne persondatapolitik er for dig, der tilhører en eller flere af følgende grupper:

1. Medlemmer og Aktivitetsmedlemmer

2. Bidragydere eller potentielle bidragydere

3. Legatansøgere, som ikke er medlemmer

4. Møde-, kursus-, og konferencedeltagere

5. Samarbejdspartnere

6. Søsterorganisationer i udlandet

7. Jobansøgere

8. Hotelgæster på Fuglsangcentret

9. Foderværter og opdrættere af vores førerhunde

10. Hjemmesidebesøgende

11. Diverse personer, herunder også ansøgere om medlemskab

12. Lejere i ejendommen på Randersgade & Bogensegade

I politikken kan du læse mere om, til hvilke formål vi indsamler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse denne politik og henvende dig til Dansk Blindesamfund per mail til databeskyttelse@blind.dk, såfremt der er noget i politikken, som du er i tvivl om. Du finder kontaktoplysninger længere nede i dette dokument. Denne politik bliver løbende opdateret, og du bedes holde dig opdateret på denne side.  

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (L 68) vedtaget den 17. maj 2018.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til Dansk Blindesamfund per mail til databeskyttelse@blind.dk

Undrer du dig over betydningen af de ord og betegnelser, som bliver brugt i denne politik?

Det er ikke altid nemt at forstå meningen af ord og betegnelser, der bliver brugt i den type af dokumenter, som denne politik er en del af. Derfor har vi lavet en kort gennemgang af de væsentligste ord i dette dokument. Du kan læse definitionerne og korte eksempler på betegnelserne i det følgende:

PersonoplysningerEnhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere dig. Det kan for eksempel være dit navn, adresse eller telefonnummer. 
DataansvarligDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. I dette tilfælde er Dansk Blindesamfund dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med din tilknytning til Dansk Blindesamfund.  
DatabehandlerDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Dansk Blindesamfund samarbejder med en række databehandlere, som kun behandler dine oplysninger på sådan en måde, som vi giver dem instruks i, og vi sørger for, at de passer lige så godt på dine oplysninger, som vi gør. 
BehandlingEnhver aktivitet eller række af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, for eksempel indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen. Behandling er for eksempel indsamling af oplysninger om dig, når du ansøger om medlemskab hos os, eller når du deltager i et kursus, og vi registrer dit navn. Hos Dansk Blindesamfund behandler vi dine oplysninger på en række forskellige måder. De forskellige behandlinger af dine oplysninger kan du læse mere om længere nede i dette dokument. 
Særlige Kategorier af PersonoplysningerOplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person. 
PersondataforordningenEuropa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. Én af persondataforordningens krav er netop at give dig alle de oplysninger, som du kan læse om i denne politik.  
DatabeskyttelseslovenDen Danske lov (L 68), som er vedtaget den 17. maj 2018 på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Både denne lov og den ovennævnte forordning er til for at beskytte dig og dine oplysninger. 

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Dansk Blindesamfund er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler, har eller indhenter om dig. Her får du vores kontaktoplysninger i tilfælde af, at du vil i kontakt med os:

Dansk Blindesamfund

Blekinge Boulevard 2,

2630 Taastrup

CVR: 18203928, P-nummer: 1000689263 & 1002992080

Hjemmeside: www.blind.dk

Telefon: 38148844

Mail: info@blind.dk

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller lignende, kan du kontakte os på mail databeskyttelse@blind.dk

Hvilke oplysninger behandler vi og hvorfor?

Afhængig af hvilken type tilknytning du har til os, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i sådan et omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, opfylde vores aftale med dig og leve op til de forpligtelser, vi har som Dansk Blindesamfund. Når vi behandler dine personoplysninger, har vi et eller flere formål. Vi behandler derfor ikke dine oplysninger, hvis vi ikke kan fortælle dig, hvorfor vi har brug for disse. Udover at fortælle dig om, hvilke formål vi har, skal vi også fortælle dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig for at opfylde vores formål.

Derfor kan du i nedenstående læse om, hvilke formål vi har med behandlingen, og hvilke oplysninger vi behandler om dig. For at gøre det så overskueligt som muligt, har vi inddelt nedenstående i afsnit, som henvender sig til den/de grupper, du tilhører. Så du behøver kun at læse det, der hører til den type(r) af tilknytning, som du har til os. Hvis du er i tvivl om din tilknytning(er), er du altid velkommen til at kontakte os. 

Medlemmer og aktivitetsmedlemmer

Vores hovedformål er at administrere og servicere vores medlemmer bedst muligt. Nedenfor kan du læse om de væsentlige formål og situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger:

 • Når vi behandler din ansøgning om medlemskab.
 • Når vi behandler din ansøgning om legater og anden økonomisk støtte.
 • Hvis du frivilligt vælger at deltage i vores oplysningsarbejde, hvor vi blandt andet bruger/videregiver oplysninger om dig, herunder i nogle tilfælde også billeder til journalister eller på vores egne sociale medier og hjemmeside. Dette indsamler vi dit samtykke til inden.
 • Når vi bistår dig i diverse ansøgningsprocesser, herunder men ikke begrænset til, ansøgning om ledsagekort, rejsekort, lånetilladelse hos NOTA, ansøgninger om licensfritagelse, hjemmehjælp, dag- eller botilbud samt udredning hos kommunikationscentre.
 • Når vi sender dig vores medlemsblad og andet kommunikationsmateriale, herunder nyhedsbreve.
 • Hvis du er, eller ønsker at blive, førerhundebruger, så administrerer vi processerne forbundet med førerhundeordningen.
 • Når du har kontakt med vores konsulentafdeling om diverse sager og service.
 • Når du har kontakt med vores kursusafdeling og deltager i diverse kurser, som vi tilbyder.
 • Når du deltager i undervisning, kurser og aktiviteter i BOF og Aarhus aktivitetshus.
 • Når du deltager i kredstilbud og arrangementer.
 • Når du er på ferieophold på Fuglsangcentret.
 • Generel administration, herunder opkrævning af kontingent og adresseopdateringer samt administration af Movia-kort.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Som udgangspunkt behandler vi altid følgende oplysninger om dig, når du er medlem og aktivitetsmedlem af Dansk Blindesamfund: Navn, adresse, mail, registrerings- og kontonummer, CPR-nummer og medlemsnummer.

Når du ansøger om medlemskab hos Dansk Blindesamfund, behandler vi dit udfyldte henvisningsskema, som ud over ovennævnte oplysninger også indeholder særlige kategorier af oplysninger herunder helbredsoplysninger og mere specifikt din synsattest.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du ansøger om legater eller økonomisk støtte: Din legatansøgning, som indeholder dine økonomiske forhold og civilstand. Derudover behandler vi særlige kategorier af oplysninger herunder helbredsoplysninger.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du deltager i et kursus, møde eller konference: Særlige diæter eller særlige hensyn efter behov. Ved kursusdeltagelse behandler vi dine helbredsoplysninger i forbindelse med tilmelding og for at afdække kursusbehov af kursusønsker. Yderligere figurerer dit navn på deltagerlister til internt brug.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du frivilligt vælger at deltage og giver udtrykkeligt, skriftligt samtykke til at medvirke i oplysningsarbejde, hvor dine oplysninger, herunder billede(r), kan blive delt med eksterne parter såsom journalister, medier og andre eksterne samarbejdspartnere: Oplysninger du selv vælger at oplyse og giver samtykke til.

Yderligere behandler vi, hvis du forud har afgivet et udtrykkeligt samtykke, billeder af dig og din personlige historie, som du oplyser os om i vores oplysningsarbejde på hjemmeside og sociale medier.

Yderligere behandler vi dit billede, når vi bistår dig i at ansøge om ledsagekort hos Danske Handicaporganisationer, og når vi udsteder diverse andre kort.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du ansøger om hjælpemidler hos kommunen, herunder førerhund: Kommunens ansøgningsskema indeholdende navn, CPR-nummer, adresse, helbredsoplysninger og udtalelser fra konsulenter i vores førerhundeordning.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, når du anmoder om ydelser og service i vores konsulentordning: Hvis vi bistår i møder med jobcenter og kommuner behandler vi mødeoplysninger, herunder også særlige kategorier af oplysninger såsom helbredsoplysninger. Når vi bistår i diverse klagesager og ansøgninger behandler vi oplysninger vedrørende ansøgninger og klager samt fuldmagter ved sager hos kommuner og ankestyrelse.

Yderligere behandler vi særlige kategorier af oplysninger, herunder dine helbredsoplysninger og mere specifikt diæter, særlige hensyn og behov, når det er nødvendigt ved kursusdeltagelse og ophold på Fuglsangcentret eller BOF Aarhusaktivitetshus.

Oplysninger opbevares, så længe du er medlem af Dansk Blindesamfund, hvorefter oplysninger, som ikke skal opbevares ifl. bogføringsloven, slettes senest 12 måneder efter udløbet af udmeldelsesåret.

Bidragyder eller potentiel bidragyder

Vores hovedformål er at administrere vores bidragydere bedst muligt. Nedenfor kan du læse om de væsentlige formål og situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger:

Når du er bidragyder, og vi administrer og registrerer dine engangsbidrag og betalinger herunder:

 • Når vi administrerer dine gavebreve.
 • Når du ønsker det, indberetter vi dine gavebeløb til SKAT.
 • Registrerer og administrerer bankbetalinger, net-betalinger, sms-betalinger og MobilePay-betalinger.
 • Generel administration, herunder diverse kontaktberigelser.

Når du er bidragyder, og vi administrer faste bidragsaftaler herunder:

 • Når vi registrerer og administrerer din faste bidragoprettelse via: Din telefoniske henvendelse, breve og kuponer, webformular, mail, eller via vores Telemarketing-samarbejdsaftaler.
 • Når du ønsker det, indberetter vi gavebeløbet til SKAT.
 • Registrerer og administrerer bankbetalinger og opkrævninger.
 • Generel administration, herunder diverse kontaktberigelser.

Når du er potentiel bidragyder, har vi følgende formål, når vi behandler dine oplysninger:

 • Når du tager kontakt til os, enten via telefon, web, mail eller indsender breve og kuponer, opretter vi dig som potentiel bidragyder i vores system.
 • Herefter kommunikerer vi med dig blandt andet ved udsendelse af nyhedsbreve og andet kommunikationsmateriale.
 • Generel administration, herunder diverse kontaktberigelser.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Som udgangspunkt behandler vi følgende oplysninger om dig, når du er bidragyder eller potentiel bidragyder: Navn, adresse, bidragsbeløb, bidragydernummer, telefonnummer, mail og registrerings- og kontonummer.

Yderligere behandler vi dit CPR-nummer, hvis du ønsker at indberette dit/dine bidragsbeløb til SKAT.

Oplysninger om bidragydere, som skal bruges i regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter sidste kontakt med dig ifl. bekendtgørelse af bogføringsloven § 10, herunder markeres du som udmeldt bidragyder allerede 3 år efter vores sidste kontakt, og dine oplysninger bliver anonymiseret i vores systemer.

Oplysninger om potentielle bidragydere opbevares i 16 måneder efter vores sidste kontakt, hvorefter oplysningerne anonymiseres i vores systemer.

Ansøgere og samarbejdspartnere

Legatansøger

Når du ansøger om legater og anden økonomisk hjælp, så administrerer vi din ansøgning, herunder vurderer vi, om ansøgningen kan godkendes, og vi administrerer udbetalingen af den økonomiske støtte.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Navn, adresse, bankoplysninger samt din ansøgning, som indeholder oplysninger om dine økonomiske forhold og civilstand. Derudover behandler vi særlige kategorier af oplysninger såsom helbredsoplysninger og dit CPR-nummer og andre oplysninger, som du selv oplyser i ansøgningen.

Godkendte ansøgninger opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, grundet vores retlige bogføringspligt. Afviste ansøgninger opbevares i 2 år efter afgørelse.

Ved mangelfulde ansøgninger vil du have 6 måneder til at vende tilbage efter kontakt fra Dansk Blindesamfund, førend ansøgningen vil modtage et afslag.

Herefter opbevares det anonymt til brug for statistik.

Jobansøger

Når du søger job hos Dansk Blindesamfund, administrerer vi både opfordrede og uopfordrede jobansøgninger, herunder sørger vi for, at din ansøgning og CV ender hos rette person i vores organisation.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Navn, adresse, mail, telefonnummer, CV og ansøgning. Yderligere behandler vi dine helbredsoplysninger, hvis du vælger at oplyse disse i din ansøgning eller i dit CV.

Oplysninger om afviste jobansøgere opbevares i op til 6 måneder. Samtykke indhentes, hvis jobansøgningen ønskes opbevaret i en længere periode.

Samarbejdspartner

Når du er en ekstern samarbejdspartner, ekstern konsulent i forbindelse med vores internationale arbejde eller underviser på diverse projekter, administrer vi din tilknytning til os, herunder dine lønforhold og ansættelsesforholdet.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Navn, adresse, mail, kompetencer, registrerings- og kontonummer og CPR-nummer.

Oplysningerne slettes, når samarbejdsaftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Møde-, kursus- og konferencedeltager

Når du deltager i møder, konferencer eller kursus afholdt i Dansk Blindesamfund, administrer vi forhold tilknyttet din deltagelse, herunder din tilmelding til et af ovenstående arrangementer og administration af din deltagelse.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Navn og adresse. I tilfælde hvor der skal tages særlige hensyn eller for at afdække kursusbehov, behandler vi dine helbredsoplysninger. Yderligere figurerer dit navn på interne deltagerlister.

Oplysningerne slettes, når arrangementet er afholdt og afregnet. Oplysninger til brug for bogføring opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Medlemmer og ansatte i søsterorganisationer

Når du er medlem eller ansat i en af vores søsterorganisationer, administrerer vi vores samarbejde.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Navn, telefonnummer og mail og i nogle tilfælde billeder.

Oplysningerne slettes, når samarbejdsaftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Hotelgæster på Fuglsangcentret

Når du er hotelgæst på Fuglsangcentret, administrer vi oplysninger i forbindelse med dit ophold på hotellet.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Navn, adresse, mail, telefonnummer og længde på ophold. Yderligere behandler vi dine helbredsoplysninger, hvis du vælger at oplyse disse i forbindelse med dit ophold.

Oplysningerne opbevares i hotelsystemet og slettes senest et år efter, du har forladt hotellet. Oplysninger til brug for bogføring opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Foderværter og opdrættere af hunde

Når du er fodervært eller opdrætter, administrerer vi vores samarbejde.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Navn, adresse samt registrerings- og kontonummer.

Oplysningerne slettes, når aftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, tilmelder dig nyhedsbrevet eller kontakter os uopfordret via mail, bliver dine oplysninger behandlet, så vi kan give dig den bedst mulige service og oplevelse, herunder sørger vi for, at din mail bliver videreformidlet til den rette ansatte i organisationen.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Når du besøger vores hjemmeside, herunder www.blind.dk og www.fuglsangcentret.dk: IP-adresse og de oplysninger, som indsamles via vores cookies. Ved tilmelding til nyhedsbrev indsamler vi dit navn og din mail. For yderligere information om besøg af hjemmeside se vores cookiepolitik. Når du sender en uopfordret mail, behandler vi din mail og de oplysninger, som du afgiver i mailen.

Diverse personer

Når du ansøger om medlemskab og endnu ikke er blevet optaget, hvis du får et afslag på medlemskab eller når du kontakter vores konsulenter om diverse sager, behandler vi dine oplysninger for at yde den bedste service.

Vi behandler følgende oplysninger

Navn, adresse, mail, i tilfælde af ansøgning om medlemskab behandler vi din indmeldelsesblanket indeholdende helbredsoplysninger og CPR-nummer.

Oplysninger slettes senest 12 måneder efter udløbet af det år, hvor du sidst var i kontakt med os.

Lejere på Randersgade og Bogensegade

Når du er beboer i Ra-bo, har vi overladt behandlingen af dine oplysninger til vores databehandler. Dette betyder, at vores databehandler efter en instruks fra os administrerer udlejning og opkrævning af boligafgifter sammen med andre administrative opgaver, der hører til boligadministration. Derfor er det Boligkontoret Danmark, der behandler dine oplysninger på vores vegne, når du er beboer på Randersgade & Bogensegade.

Følgende oplysninger bliver behandlet om dig

Navn, adresse, telefonnummer, mail, registrerings- og kontonummer, i nogle tilfælde helbredsoplysninger.

Oplysningerne slettes, når lejeaftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Indsamling og videregivelse af oplysninger

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig fra andre?

I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger om dig hos andre:

 • Hos CPR-registret, når vi opdaterer vores adressesystem.
 • Hos lægen, i tilfælde af ansøgning om medlemskab modtager vi en vurdering af din synstatus af vores lægelige samarbejdspartner.
 • I tilfælde hvor der er brug for at indhente supplerende synsoplysninger i forbindelse med din ansøgning om medlemskab, kan vi indhente supplerende oplysninger hos din læge.
 • Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund og skal deltage i et af vores kurser, modtager vi i nogle tilfælde oplysninger om dig fra din kommune.
 • Hvis du giver et bidrag på sms, forsøger vi at berige dit telefonnummer med dit navn og din adresse. Yderligere udfører vi diverse adressevask og databerigelser via vores databehandlere.

Videregiver eller overlader vi dine oplysninger til andre?

Vi deler dine personoplysninger med andre, som bistår os med at håndtere behandlingen af dine oplysninger og administration af din tilknytning til os, herunder for eksempel hosting af it-systemer. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores databehandlere, som hoster vores it-systemer, administrerer vores boliger, udsender kommunikationsmaterialer og bistår i anden administrativ sammenhæng. Vi deler dine oplysninger med vores databehandlere i Telemarketing, hvis du er bidragyder, potentiel bidragyder og tidligere medlem. Yderligere kan vi i nogle tilfælde dele dine oplysninger med offentlige sundhedsinstanser og lægelige samarbejdspartnere, i forbindelse med ansøgning om medlemskab. Dertil deler vi dine oplysninger med parter, som vi er forpligtede til at dele dine oplysninger med, herunder offentlige myndigheder som for eksempel SKAT.

Overfører vi dine oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer?

Vi overfører ikke dine oplysninger uden for EU’s grænser.

Lovgivning, rettigheder og anden info

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

Når du indgår en aftale med os, behandler vi dine oplysninger med henblik på at opfylde vores indbyrdes aftale, og behandlingsgrundlaget findes i artikel 6, stk. 1, (b) i persondataforordningen, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1. 1, (c). Det kan for eksempel være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nummer, jf. skattekontrolloven, og det er derfor ét af grundlagene for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nummer.

Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig som led i din tilknytning til os, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, for eksempel oplysninger om dit helbred, og du er medlem af Dansk Blindesamfund eller har en regelmæssig kontakt til os, så er grundlaget for vores behandling persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte hører under følgende typer [politisk], [filosofisk], [religiøs] eller [fagforeningsmæssig] art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at varetage blinde og svagsynedes interesser. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af vores organisation, er tidligere medlem eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

Hvis du ikke er medlem hos os og ikke er i regelmæssig kontakt med os, behandler vi særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, eller hvis vi videregiver disse oplysninger udenfor for vores organ, når du er medlem, så sørger vi for at indhente dit samtykke jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, (a). Du har til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de ovennævnte kontaktoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

Besøger du blot vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for eksempelvis cookie-håndtering. 

Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag af, at vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. I det følgende kan du læse mere om, hvilke rettigheder du har.

Retten til at se de oplysninger, som vi behandler om dig

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til databeskyttelse@blind.dk kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ved at skrive til databeskyttelse@blind.dk kan du anmode om berigtigelse af dine oplysninger.

Retten til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet eller blokeret de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til indsigelse

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik, i hvilket omfang vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt venligst databeskyttelse@blind.dk, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 

Andet

Sikkerhed

I Dansk Blindesamfund er vores behandling af personoplysninger underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder vores interne retningslinjer til medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
 

Hvis du vil klage til tilsynsmyndigheden

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk
 

Der kan forekomme ændringer og opdateringer

Dansk Blindesamfund er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende politik, som kan ændres uden varsel. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via mail.

Denne politik er sidst opdateret d. 28.02.18.