Det er gået fra slemt til værre med ensomheden blandt ældre med synshandicap

Dansk Blindesamfunds konsulentordning har netop afsluttet en stor ringerunde til 2.100 af vores medlemmer på +80 år. Resultaterne giver grund til bekymring – 53 procent oplever større grad af isolation, og 30 procent oplever større grad af ensomhed.

”Jeg savner at kunne deltage i de aktiviteter, som jeg plejer at gå til”

”Jeg føler mig meget ensom”

”Jeg savner min familie og venner, der hilser på”.

Sådan lød det i telefonerne, da Dansk Blindesamfunds 44 konsulenter kort før jul påbegyndte den store og vigtige opgave at ringe rundt til alle Dansk Blindesamfunds medlemmer over 80 år. Dels for at ønske glædelig jul og dels for at høre, hvordan den enkelte har det og klarer sig igennem endnu en nedlukning.

Det overordnede tema for samtalerne stod hurtigt klart, nemlig den tiltagende følelse af ensomhed og isolation, fordi den vante hverdag var sat på standby. Alle hverdagsaktiviteter og socialt samvær med venner og familie har været kraftigt reduceret eller helt lukket ned i snart et år. Derfor har konsulenterne også sat en stor ære i at have god tid, når de har foretaget opkaldene, fordi samtalerne har været vigtige for medlemmerne i den anden ende af linjen. Rundringningen har dels haft til formål at indsamle data omkring medlemmernes levevilkår under Corona-nedlukningen, og vigtigst – at yde omsorg for de ældste medlemmer.

”De fleste medlemmer har været utrolig glade og taknemmelige for at blive ringet op. De oplever, at Dansk Blindesamfund interesserer sig for, hvordan medlemmerne har det i en tid præget af isolation og spørger ind til, om der er behov for hjælp. Så oplever medlemmerne, at de ikke er helt alene,” siger Ask Abildgaard, næstformand i Dansk Blindesamfund.

Udbredt ensomhed

Netop den ældste del af Dansk Blindesamfunds medlemmer oplevede også inden coronapandemien markant større ensomhed og isolation end den øvrige (seende) del af befolkningen. Det viste en omfattende ældreundersøgelse foretaget af VIVE i 2018. Her svarede 35 procent af de adspurgte med synshandicap, at de ofte føler sig ensomme, mens det samme gør sig gældende for 26 procent af ældre med synet i behold. Corona-krisen har således forstærket den udsatte position, som ældre med synshandicap i forvejen befinder sig i.

”Vi ser med stor bekymring på tallene omkring isolation og ensomhed,” fortæller Ask Abildgaard og fortsætter:

”53 procent giver udtryk for, at de oplever større grad af isolation, og 30 procent giver direkte udtryk for, at de føler sig ensomme. Det er ikke let at erkende, at man er ensom, og det er slet ikke let at tale med andre om. Derfor kan det meget vel være, at følelsen af ensomhed og isolation er langt højere end tallene viser, fordi man ikke er klar til at bryde tabuet omkring ensomhed.”

De mange opkald har heldigvis også givet vished om, at kommunernes håndtering af anden nedlukning af samfundet har været langt bedre end i foråret sidste år, hvor flere blev helt afskåret fra hjælp og pleje i kommunerne. Dengang blev udfordringerne løst, når vi gjorde opmærksomme på dem og indgik i dialog med de pågældende kommuner, men under denne nedlukning er det kun ganske få medlemmer, der har oplevet problemer med at få den nødvendige hjælp og støtte.

”Både kommuner og borgere har været bedre klædt på til endnu en nedlukning, og kommunerne har fået tydeligere rammer udstukket af Socialministeriet. Det har gjort det nemmere at sikre den rette støtte for borgerne. Selvfølgelig har vi haft nogle ærgerlige sager, men de er langt hen ad vejen blevet løst ved at gå i dialog med kommunen, kan vi læse af resultaterne,” siger Ask Abildgaard.

Genåbning

Nu, hvor genåbningen af det danske samfund er begyndt, melder overvejelserne sig også om, hvordan Dansk Blindesamfund kan sikre, at medlemmerne får brudt isolationen og bliver en del af de sociale sammenhænge, de deltog i forud for coronapandemien og nedlukningen af samfundet. Medlemmerne skal have genoprettet troen på, at det er trygt og sikkert at færdes i samfundet igen og gøre brug af de tilbud, der på sigt åbner op.

Konsulentordningen er klar til at bistå med både viden og vejledning, så flest muligt kan benytte netværksklubber og aktivitetscentre i takt med, at disse åbner op igen. Dansk Blindesamfund arbejder ligeledes på at skabe lokale partnerskaber med for eksempel ÆldreSagen og Røde Kors om tilbud med besøgsvenner eller gåvenner.

Så snart det overhovedet er muligt, vil Dansk Blindesamfunds konsulenter også genoptage hjemmebesøgene, som i høj grad er savnet under nedlukningen. Mange medlemmer har givet udtryk for, at de har brug for den blindefaglige viden om blandt andet hjælpemidler, som konsulenterne har i modsætning til hjemmeplejepersonalet.

”Vi venter, snart utålmodigt, på igen at få lov til at komme på hjemmebesøg hos vores medlemmer, så vi kan give en hånd med praktiske gøremål som at skifte batteri på ure, få indstillet lydbogsafspilleren, og vigtigst af alt at have den menneskelige kontakt, som i særdeleshed er vigtig for de af vores medlemmer, som ikke har et stort netværk eller familie tæt på i dagligdagen. Der gør et besøg af konsulenten en verden til forskel, og det glæder vi os til at kunne gøre snart igen.” forklarer Ask Abildgaard.

Dansk Blindesamfunds konsulentordning

Dansk Blindesamfunds konsulentordning er et tilbud til alle med et synshandicap i Danmark. Konsulenterne yder hjælp og vejledning i forbindelse med ansøgninger om hjælpemidler og brugen heraf, og de lytter og rummer de udfordringer, mennesker med synshandicap oplever. Især i en svær tid som under coronapandemien er konsulentordningen særlig vigtig, da konsulenterne har den direkte kontakt med blinde og stærkt svagsynede og står klar til at yde hjælp eller lytte til udfordringer.

”Ringerunden har stillet store krav til vores konsulentordning, fordi de har skullet balancere dataindsamling og omsorgssamtale lige meget, men jeg er simpelthen så glad og stolt over resultatet, og det er dejligt at se i kortlægningen, at vores medlemmer og andre med synshandicap glæder sig til snart at få besøg af den lokale konsulent igen. Der er brug for konsulenternes viden og funktion,” siger Ask Abildgaard.