Folketinget har netop vedtaget ny lov om billedlegitimationskort

I dag (den 2. marts 2017) har et enigt Folketing vedtaget lov om udstedelse af legitimationskort på baggrund af SF’s beslutningsforslag om, at borgere skal kunne erhverve sig et billedlegitimationskort. Kortet kan udstedes hos kommunernes borgerservicekontorer fra den 1. juli 2017.

Loven betyder, at blinde og stærkt svagsynede kan erhverve sig et billedlegitimationskort, som kan bruges som gyldig legitimation, hvis man for eksempel skal købe en mobiltelefon eller oprette en bankkonto.

Da vi, som en række andre handicapgrupper, ikke kan erhverve kørekort, har vi indtil nu måttet bruge pas som legitimation, men det er ikke alle, der har behov for et pas. Derfor har vi arbejdet for at få udarbejdet et offentligt anerkendt og udstedt legitimationskort, som kan bruges af personer uden kørekort eller pas.

I februar 2016 stillede SF beslutningsforslag om billedlegitimationskort, og alle partier udtrykte støtte til forslaget, som netop er blevet vedtaget.

I Dansk Blindesamfund er vi meget glade for, at det bliver muligt at legitimere sig som borger i Danmark uden at skulle gå rundt med pas i sit eget land.

Billedlegitimationskortet udstedes hos kommunernes borgerservicekontorer fra 1. juli i år.

Lovtekst om legitimationskort

Lovtekst om legitimationskort
Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort

Tekst i Lov om legitimationskort:

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. marts 2017

Forslag til
Lov om udstedelse af legitimationskort

§ 1. Loven har til formål at sikre, at alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan erhverve et legitimationskort.

§ 2. Personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan erhverve et legitimationskort med foto, fulde navn og personnummer, der udstedes af den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Legitimationskortet
udstedes med en gyldighedsperiode på 10 år.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet, herunder nærmere krav for, hvornår ansøgerens identitet kan anses for godtgjort.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter regler om betaling af et gebyr for udstedelse af legitimationskortet, jf. stk. 1.

§ 3. I lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober 2008, som ændret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. § 4 ophæves.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 5. Legitimationskort, der ved ikrafttrædelsen af denne lov er udstedt efter § 4, stk. 1, i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober 2008 som ændret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, forbliver gyldige indtil udløbet af disse korts gyldighedsperiode.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 2. marts 2017

Pia Kjærsgaard
/ Bent Bøgsted