LEDER: Vi kan og vil bidrage – men det kræver den rette støtte

Af Diana Stentoft, næstformand i Dansk Blindesamfund. Udgivet i Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 13

Næstformand Diana Stentoft

Jeg er helt overbevist om, at blinde og svagsynede i udgangspunktet ønsker at bidrage til vores fælles samfund på lige fod med alle andre. Vi ønsker os uddannelse, arbejde, familieliv og at deltage i samfunds- og kulturlivet. Det kræver imidlertid, at vi får den rette støtte, og jeg er slet ikke overbevist om, at det altid er tilfældet.

Nye tal om blinde og svagsynedes beskæftigelse viser, at 32% i alderen 16–66 år har en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. I befolkningen som helhed er det 77%. Vi er derfor fortsat meget langt fra en virkelighed, hvor blinde og svagsynede indgår på lige fod med alle andre, og samtidig må vi konstatere, at der ikke er sket den store udvikling i antallet af blinde og svagsynede i beskæftigelse over de sidste 25 år.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor udviklingen er gået i stå, men vi kan se, at mange arbejdsgivere fortsat er meget skeptiske over for at ansætte personer med et synshandicap. Den skepsis handler stort set altid om manglende viden og om, at det kræver den rette støtte og synsfaglige viden at skabe rammerne for, at man som blind eller svagsynet kan være en effektiv ansat. Udover arbejdsgiveres manglende viden viser vores egen undersøgelse om beskæftigelse og digitalisering, som blev gennemført i 2021, at mange blinde og svagsynede oplever udfordringer med at bruge arbejdspladsers digitale systemer. Det handler både om, at det kan være vanskeligt på grund af manglende tilgængelighed, men ofte også at man mangler undervisning i brug af både kompenserende hjælpemidler og også i brug af arbejdspladsens systemer. Desværre rummer den lov, der i dag sikrer støtte til personer med handicap i beskæftigelse – nemlig Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv – meget begrænsede muligheder for løbende kompetenceudvikling, ligesom der heller ikke er nogen forpligtelse for jobcentre til at inddrage specifik synsfaglig viden, når man skal sikre støtte til en blind eller svagsynet på arbejdsmarkedet.

I Dansk Blindesamfund mener vi ikke, at den støtte, der gives i dag, er god nok. Støtten reflekterer ikke en samfundsudvikling, hvor man som ansat eller jobsøgende har brug for løbende at lære både om kompenserende hjælpemidler og samtidig udvikle sig inden for sit faglige område. Derudover er det ganske tilfældigt, hvordan jobcentrene inddrager synsfaglig viden, eksempelvis når et digitalt system på en arbejdsplads er utilgængeligt.

Den 11. oktober afholder Beskæftigelsesministeriet handicappolitisk topmøde om uddannelse og beskæftigelse på Christiansborg. Vi deltager naturligvis og vil fokusere på, at vi både kan og vil bidrage. Vi ønsker os fodfæste på arbejdsmarkedet, men det kræver, at den støtte, der gives, kan tage højde for samfundsudviklingen og digitaliseringen, og det kræver samtidig, at arbejdsgivere får let adgang til synsfaglig viden, så vi fremover kan møde nysgerrighed frem for skepsis.

Når alt det er sagt, så har vi samtidig brug for at se indad og spørge os selv, hvordan vi i foreningen bedst muligt kan støtte op om, at medlemmer kan træde ind på eller forblive på arbejdsmarkedet. Hvilke tilbud kan og bør vi have i foreningen? Hvordan kan vi synliggøre blinde og svagsynedes ressourcer bedre? De spørgsmål er vigtige at overveje, så vi i hvert fald gør alt, vi kan, for at forbedre vilkårene for medlemmer i den erhvervsaktive alder.

Det at være en del af arbejdsmarkedet er vigtigt for mange. Det er den forventning, vi alle er blevet mødt med i uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Det er derfor også for mange en belastning, når man oplever, at det bidrag, man gerne vil give, ikke bliver vel modtaget. Her har vi også som forening en vigtig rolle at spille, når vi sætter ord på og diskuterer, hvad der egentlig er et vigtigt bidrag, og at der er mange forskellige måder at bidrage på.