Punktskrift er vigtigt for læring og ligeværd

Ny undersøgelse fastslår, at punktskrift er vigtigt, men peger også på en række udfordringer omkring brugen af punktskrift og digitalisering.

I dag er det præcis 212 år siden, at Louis Braille kom til verden og sidenhen opfandt punktskriften, der er skriftsprog for mennesker med synshandicap. Dansk Blindesamfund fejrer mærkedagen ved at sætte fokus på punktskriften gennem en undersøgelse, der er tilrettelagt og gennemført i et samarbejde med Synscenter Refsnæs.

Formålet med undersøgelsen har været at skabe et overblik over, hvordan punktskrift opleves og understøttes blandt børn og unge i Danmark og samtidig afdække, om der er forhold omkring kendskabet til og anvendelsen af punktskrift, der kan udvikles yderligere.

”Vi har brug for bedre at forstå, hvad vilkårene er for børn og unges brug af punktskrift. Punktskrift er vigtigt for mulighederne for uddannelse, og det er derfor af stor betydning, at børn og unge, som er blinde eller stærkt svagsynede, har adgang til et godt tilbud om at lære punktskrift og om at kunne bruge punktskrift aktivt i forbindelse med uddannelse. Samtidig har vi i Dansk Blindesamfund en generel bekymring for, om de muligheder, punktskriften giver blinde og svagsynede, også bruges og understøttes bedst muligt”, siger Diana Stentoft, medlem af forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund.

Hun glæder sig over, at både forældre og synsprofessionelle i undersøgelsen er enige om, at punktskrift er vigtigt.

”Det er rigtig dejligt, at alle respondenter i undersøgelsen er helt enige om, at punktskrift er vigtigt. Det understreger, at vi har dedikerede forældre, lærere og synskonsulenter, og det er den første forudsætning for at give punktskriften gode kår. Samtidig kan vi også se, at der nok er behov for at se nærmere på, hvordan vi understøtter børn og unge i at bruge punktskriften også i digital form og i forbindelse med brug af sociale medier og digitale materialer i skoler”, siger Diana Stentoft og understreger vigtigheden af, at børn med synshandicap møder andre, der behersker punktskrift, så de kan lade sig inspirere.

Fakta om undersøgelsen

Punktskriftundersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i efteråret 2020 af Dansk Blindesamfund og Synscenter Refsnæs via et online spørgeskema til forældre til børn under 18 år, der anvender punktskrift, synskonsulenter, der arbejder med børn og unge, som anvender punktskrift samt pædagoger, lærere og støttepersoner, der er i berøring med børn og unge, der anvender punktskrift. Antallet af punktskriftsbrugende børn og unge er beskedent, og undersøgelsen præsenterer således tendenser og indikationer på området.

Undersøgelsen rammer godt ind i Synscenter Refsnæs’ vidensarbejde og udviklingsprojekt omhandlende såkaldte ”udvidede læringsmål”, der skal støtte blinde og svagsynedes muligheder for at opnå færdigheder, kompetencer og uddannelsesmuligheder på lige fod med øvrige børn. Samtidig skal de udvidede læringsmål sikre, at pædagoger og lærere har den nødvendige viden og færdigheder, der skal understøtte børnenes udvikling og læring.

At kunne læse og skrive punktskrift indgår som et vigtigt element i de udvidede læringsmål, der fremgår af ni videnspublikationer med vejledende anbefalinger målrettet forældre og synsprofessionelle, der udkommer i midten af januar 2021.

”Undersøgelsen her er vigtig, da den er en naturlig forlængelse af vores fokus og kan pege på, hvor der er behov for at udvikle og styrke indsatsen med børn og unges brug af punktskrift. Den kan give os nogle pejlemærker for, hvor vi er, og hvor vi skal hen for at understøtte børnenes punktfærdigheder på bedste vis”, fortæller Nanette Borges, leder af specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs.

Et synspunkt som Diana Stentoft tilslutter sig, idet punktskrift er vigtig for børnenes videre færd i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

”Børnene skal blive så gode som muligt til punktskrift i barndommen, så det kan hjælpe dem senere i livet. Noget tyder dog på, at det langt fra er alle børn, forældre, lærere eller synskonsulenter, der deltager i kurser eller forløb omkring punktskrift inden for en toårs periode. Punktskrift skal holdes ved lige, og man skal løbende udfordres og træne sine færdigheder for at kunne bruge punkt bedst muligt og i flest mulige situationer. Men det ser ikke ud til, at alle har adgang til eller mulighed for at deltage i denne type tilbud, selvom de udbydes såvel lokalt som fra Synscenter Refsnæs”, siger Diana Stentoft.

De kommende dage går Dansk Blindesamfund i dybden med undersøgelsens resultater og sætter fokus på punktskriften, på vigtigheden af at have et skriftsprog, når man har et synshandicap, på digitaliseringen og dens udfordringer blandt blinde og stærkt svagsynede børn, på børnenes muligheder for at finde rollemodeller på punktskriftområdet og endelig fokus på mulighederne for kompetenceudvikling.