Regler om stemmeafgivelse ved valg

Som blind eller stærkt svagsynet har du mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen ved fx kommunalvalg, folketingsvalg, europaparlamentsvalg og ved folkeafstemninger.

Opdateret juni 2024

Hjælp til oplæsning af stemmeseddel eller afsætning af kryds

Du kan få hjælp til oplæsning af stemmeseddel og/eller afsætning af kryds på følgende måder:

  • Hjælpen kan ydes af en person, du selv udpeger, hvis du klart udtrykker ønske om det over for valgstyrer eller tilforordnet. Ønsket skal være begrundet i en åbenbar funktionsnedsættelse, eller det skal dokumenteres fx ved hjælp af Dansk Blindesamfunds medlemskort.
  • Hjælpen kan ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Regler om hjælpemidler ved valg

Der er særlige regler for hvilke hjælpemidler, der skal være til stede ved folketingsvalg, europaparlamentsvalg, kommunale og regionale valg, landsdækkende folkeafstemninger til Folketinget samt bindende kommunale folkeafstemninger.

  • På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med sorte penne med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Sorte penne skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor det er muligt at brevstemme.
  • På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en ikke håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (f.eks. en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen. På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en lup. En sådan lup skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor der er mulighed for at brevstemme.
  • På hvert afstemningssted skal mindst ét stemmerum være forsynet med en ikke håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve, du selv skal kunne regulere. Du skal også kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses dine behov. En sådan LED-lampe skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor der er mulighed for at brevstemme.
  • På mindst ét afstemningssted i kommunen eller ved folketingsvalg, hvis kommunen består af flere opstillingskredse, skal mindst ét stemmerum være forsynet med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor du selv har mulighed for at regulere fx skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke. Læsepladen skal kunne låses fast, når du skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data. Et forstørrelsesapparat som nævnt ovenfor skal endvidere stilles til rådighed på mindst ét af de steder i kommunen, hvor der er mulighed for at brevstemme.

Ved stemmeafgivningen til landsdækkende folkeafstemninger og bindende kommunale folkeafstemninger skal følgende hjælpemidler desuden være til rådighed:

  • Alle afstemningssteder skal være forsynet med overlægsplader til stemmesedlen, hvor »Ja« og »Nej« er anført med punktskrift, og hvor der ud for »Ja« og »Nej« er udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladerne skal være udformet på en sådan måde, at stemmesedlen kan ligge fast under overlægspladen, når du skal afkrydse stemmesedlen. Sådanne overlægsplader til stemmesedlen, skal endvidere stilles til rådighed på de steder i kommunen, hvor der er mulighed for at brevstemme.

Hjælp ved brevstemmeafgivning

Du kan også få hjælp til at stemme, hvis du vælger at brevstemme før valgdagen. Hjælpen får du af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningen.

Er du for eksempel indlagt på et hospital eller indsat i et fængsel eller arresthus, er det stemmemodtagerne i kommunens forvaltning eller på institutionen, som sørger for brevstemmeafgivningen.

Er du beboer på et plejehjem, en beskyttet bolig, et kvindekrisecenter eller en boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har du følgende muligheder for hjælp til brevstemmeafgivningen:

  • En personlig udpeget hjælper, der kan udøve hjælp ved oplæsning af stemmeseddel og/eller afsætning af kryds.
  • To tilforordnede vælgere, der kan fungere som stemmemodtagere og kan hjælpe med oplæsning af stemmeseddel og/eller afsætning af kryds. Den ene stemmemodtager kan eventuelt være udpeget af kommunen blandt personalet i kommunens forvaltning.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der eventuelt hjælper dig med at afgive din stemme, har naturligvis tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om, hvem du har stemt på og om du har stemt.

De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper naturligvis heller ikke.