Dansk Blindesamfunds vedtægter

For Dansk Blindesamfunds virke gælder følgende vedtægter, som senest ændret på foreningens kredsgeneralforsamlinger i 2. kvartal 2022 med ikrafttrædelse 1. januar 2023:

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Blindesamfund – Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark, herefter benævnt [Foreningen].

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor Foreningens hovedkontor er beliggende. Beslutning herom træffes af hovedbestyrelsen.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage blinde og svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse.

Stk. 2. Foreningen skal søge at opfylde dette formål ved:

–    at arbejde for, at blinde og svagsynede får lige muligheder i forhold til social sikring, uddannelse, beskæftigelse samt kultur- og fritidsliv som andre borgere i det danske samfund – om nødvendigt ved hjælp af kompenserende foranstaltninger,

–   at arbejde for, at blinde og svagsynede – i lighed med andre borgere – sikres muligheder for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse samt kultur- og fritidsliv gennem tilgængelighed til informationer og informationsteknologi,

–  at arbejde for, at samfundet bliver fysisk tilgængeligt for blinde og svagsynede, for eksempel i forhold til muligheder for at færdes sikkert,

–  at opbygge netværk blandt blinde og svagsynede til gensidig inspiration og støtte,

–  at tilbyde rådgivning og vejledning samt at yde blinde og svagsynede økonomisk støtte i særligt vanskelige situationer,

–   at fremme forebyggelse og behandling af øjenlidelser, herunder støtte forskning i årsager til øjenlidelser og

–   at styrke blinde og svagsynedes organisationer i udviklingslandene og deltage i internationalt arbejde for blinde og svagsynede.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Ret til at blive medlem af Foreningen har alle blinde og svagsynede, der har fast bopæl i Danmark.

Synskriteriet formuleres således:

1.     En synsrest lig med 6/60 eller mindre.

2.     En synsrest på over 6/60, hvor komplikationer medfører, at synsrestens værdi vurderes at være lig med eller mindre end 6/60.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere procedure for optagelse i Foreningen, herunder hvorvidt og i hvilket omfang personer, der ikke opfylder medlemskriterierne, kan deltage i Foreningens aktiviteter.

Stk. 3. Såfremt et medlem gør sig skyldig i handlinger, som er skadelige for Foreningen, kan forretningsudvalget straks suspendere medlemmet.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen afgør herefter på sit førstkommende møde, om suspensionen skal opretholdes og i givet fald hvor længe. Som hovedregel kan suspensionen maksimalt vare 5 år.

Stk. 5. Kun medlemmer af Foreningen kan vælges til tillidsposter i Foreningen.

Stk. 6. Foreningens medlemmer har stemmeret fra det fyldte 15. år og er valgbare fra myndighedsalderens indtræden.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen efter drøftelse på kredsgeneralforsamlingerne.

Stk. 2. Kontingentet tilfalder den kreds, hvortil medlemmet hører.

Stk. 3. Medlemskabet gælder, så længe der betales kontingent, og medlemmet ikke er suspenderet. Såfremt der ikke er betalt kontingent, senest tre måneder efter kontingentopkrævningens udsendelse, ophører medlemskabet.

§ 5. Ledelse

Stk. 1. Foreningens ledelse består af:

a) kredsbestyrelse

b) hovedbestyrelse

c) forretningsudvalg

Stk. 2. Hovedbestyrelsen er foreningens højeste myndighed. Under henvisning til § 14 er kredsgeneralforsamlingerne dog højeste myndighed, hvad angår ændringer i foreningens vedtægter.

§ 6. Kredsene

Stk. 1. Dansk Blindesamfund er en landsforening inddelt i kredse.

Stk. 2. Fastlæggelse af kredsinddelingen skal tage udgangspunkt i trafikale og geografiske hensyn. Desuden gælder følgende princip:

– Der må ikke være flere kredse i en kommune.

Stk. 3. En kredsbestyrelse er berettiget til at oprette lokalafdelinger inden for kredsens område.

Stk. 4. Ændringer i kredsområderne sker efter forhandling mellem forretningsudvalget og de pågældende kredsbestyrelser. Resultatet af forhandlingerne forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. En kredsopdeling kan dog alene ske under forudsætning af, at medlemmerne – i de nye kredse – har truffet beslutning herom.

Stk. 5. Initiativet til sådanne forhandlinger kan tages såvel af kredsbestyrelsen som af forretningsudvalget, eventuelt som første skridt i en opdeling af kredsen til flere kredse.

Stk. 6. Hvert år i 2. kvartal afvikler kredsen en generalforsamling. På generalforsamlingen vælges en kredsbestyrelse bestående af mindst tre personer. Der kan afvikles ekstraordinær kredsgeneralforsamling efter regler fastsat i standardvedtægterne.

Stk. 7. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at generalforsamlingen afholdes i tiden 1. juli – 30 september. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning fra kredsbestyrelsen.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen udarbejder standardvedtægter for kredsene. Heri fastlægges også principielle retningslinjer for ændringer af kredsgrænser. Afvigelser fra standardvedtægterne skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 9. Kredsenes væsentligste opgaver er:

–     at repræsentere Foreningen i kommunen, herunder i offentlige organer og på lokale DH-poster,

–     at udbrede kendskabet til og arbejde for tilgang til Foreningen, ved for eksempel at afholde møder og kurser,

–     at informere medlemmerne om Foreningens arbejde,

–     at arbejde for bedre muligheder for Foreningens medlemmer i kommunen og regionen,

–     at skabe og opretholde netværk for blinde og svagsynede lokalt og

–     at forvalte de økonomiske midler, der måtte blive stillet til rådighed for kredsens virke.

Stk. 10. Kredsene følger – i alle forhold – de retningslinjer, der måtte blive givet af hovedbestyrelsen.

§ 7. Regionerne

Stk. 1. I hver af de regioner, hvori det offentlige etablerer regionsråd, afholdes der et regionsmøde hvert år i perioden 1. – 31. marts. Kredsformændene fra regionens kredse deltager i mødet. Kredsbestyrelsen kan udpege en stedfortræder, hvis kredsformanden får forfald.

Stk. 2. På mødet drøftes spørgsmål af fælles interesse for kredsene, og der træffes beslutning om, hvordan kredsene repræsenteres på regionalt plan.

§ 8. Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Hovedbestyrelsens opgave er:

–     at fastlægge de principielle retningslinjer for foreningens arbejde samt at koordinere foreningens samlede virksomhed,

–     at behandle forslag fra enkeltmedlemmer, forslag og henstillinger fra kredsgeneralforsamlinger eller kredsbestyrelser samt forslag fra forretningsudvalget. Forslag og henstillinger kan til enhver tid indsendes til forretningsudvalget, der drager omsorg for forelæggelse på førstkommende hovedbestyrelsesmøde,

–     at følge forretningsudvalgets dispositioner og inden 1. april behandle og godkende forretningsudvalgets årsberetning,

–     at fastsætte betingelser for anvendelse af det fælles varemærke og

–     at udarbejde forretningsorden for sin virksomhed.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af samtlige kredses formænd samt formændene for de stående udvalg, valgt på landsmødet, jf. § 9.

Stk. 3. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, er pågældende kredsbestyrelse berettiget til af sin midte at udpege en stedfortræder med stemmeret på det pågældende møde.

Stk. 4. Forretningsudvalgets medlemmer deltager i hovedbestyrelsens møder, og formanden for forretningsudvalget leder møderne.

Stk. 5. Hovedbestyrelsens møder indvarsles af forretningsudvalgets formand med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for hovedbestyrelsens møder indeholdende baggrundsmateriale offentliggøres senest 14 dage før mødets afholdelse. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler herom.

Stk. 6. Forretningsudvalget indkalder hovedbestyrelsen, så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst tre gange årligt. Endvidere indkaldes hovedbestyrelsen, såfremt 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

Stk. 7. Hvert hovedbestyrelsesmedlem råder over en stemme. Forretningsudvalgets medlemmer har ikke stemmeret i hovedbestyrelsen.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af de ordinære medlemmer er til stede.

Stk. 9. Sager, der mellem hovedbestyrelsens møder udsendes til afstemning blandt hovedbestyrelsens medlemmer, skal udsendes ved særskilt meddelelse efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen og må ikke kræve bevilling, der overstiger et beløb fastsat af hovedbestyrelsen. Alle udsendte sager skal vedtages med mindst 2/3 af samtlige stemmer i hovedbestyrelsen.

Stk. 10. Møderne refereres i det omfang, hovedbestyrelsen vedtager, ligesom hovedbestyrelsen drager omsorg for orienterende beretninger i medlemsbladet.

§ 9. Landsmøde og stående udvalg

Stk. 1. Der afholdes et landsmøde hvert år i første kvartal.

Stk. 2. Landsmødets opgave er at rådgive hovedbestyrelsen om politiske forhold samt at vælge medlemmer til stående udvalg.

Stk. 3. De stående udvalg har til opgave at rådgive hovedbestyrelsen inden for deres arbejdsområder, at forberede forslag og henstillinger, jf. § 8, stk. 1. samt at stille forslag om hovedbestyrelsens prioritering af foreliggende arbejdsopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 4. Alle medlemmer af Dansk Blindesamfund kan deltage i landsmødet. Indkaldelse og gennemførelse af landsmødet sker efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.

Stk. 5. Landsmødet vælger medlemmer af de stående udvalg. Alle medlemmer af Dansk Blindesamfund, dog undtagen medlemmer af forretningsudvalget, kan vælges til et stående udvalg.

Stk. 6. Medlemmer af de stående udvalg vælges for to år ad gangen. Halvdelen af medlemmerne vælges på lige år, mens den anden halvdel vælges på ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Landsmødet vælger ved særskilte valg en formand og en næstformand for hvert af de stående udvalg. Formændene for de stående udvalg vælges i samme år som landsformanden, mens udvalgenes næstformænd vælges i samme år som foreningens næstformand. Genvalg kan finde sted.

Stk. 8. Antallet af stående udvalg samt udvalgenes arbejdsområder og størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen i de år, hvor der vælges landsformand. Af hensyn til medlemmernes mulighed for at deltage offentliggøres hovedbestyrelsens beslutninger herom senest samtidig med indkaldelsen til landsmødet.

Stk. 9. De stående udvalgs virksomhed reguleres i øvrigt i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen.

§ 10. Forretningsudvalget

Stk. 1. Forretningsudvalgets medlemmer vælges af hovedbestyrelsen for to år ad gangen. Formand og næstformand afgår på skift.

Stk. 2. Antal medlemmer af forretningsudvalget og arbejdets fordeling fastlægges af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Forretningsudvalget udøver den daglige politiske ledelse af Foreningens virksomhed i overensstemmelse med en forretningsorden vedtaget af hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget er det overordnede ansvarlige organ for foreningens administration.

Stk. 4. Forretningsudvalget udarbejder ved årsskiftet en årsberetning, der inden offentliggørelse forelægges til behandling og godkendelse i hovedbestyrelsen.

Stk. 5. Forretningsudvalgets medlemmer aflønnes efter regler fastsat af hovedbestyrelsen. Ansættelsesforholdet følger funktionærlovens almindelige regler.

Stk. 6. Forretningsudvalgets medlemmer kan ikke have anden lønnet beskæftigelse i foreningen, og de kan kun i egenskab som forretningsudvalgsmedlem beklæde hverv, der pålægges dem af hovedbestyrelsen. Forretningsudvalgets medlemmer kan ikke modtage valg til kredsbestyrelser.

Stk. 7. Forretningsudvalgets formand er foreningens formand og repræsenterer foreningen udadtil.

stk. 8. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede.

§ 11. Afstemninger

Stk. 1. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, elektronisk eller mundtligt, medmindre et flertal af de tilstedeværende ønsker skriftlig afstemning.

Stk. 2. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning.

Stk. 3. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra beslutninger i henhold til vedtægternes §§ 14 og 15.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

stk. 4. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger om personvalg i hovedbestyrelsen gentages afstemningen, og hovedbestyrelsens medlemmer har da stemmepligt.

Er der fortsat stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 12. Tegningsret og ansvar

Stk. 1. Foreningen tegnes af forretningsudvalgets formand og næstformand i forening.

Stk. 2. Hvor dette ikke er muligt, tegnes foreningen af forretningsudvalgets formand i forening med et – af hovedbestyrelsen udpeget – hovedbestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan alene finde sted på baggrund af en hovedbestyrelsesbeslutning. Forretningsudvalget har dog bemyndigelse til at sælge fast ejendom, der er modtaget som arv eller gave.

§ 13. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den af hovedbestyrelsen valgte statsautoriserede revisor.

§ 14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag om ændring af foreningens vedtægter indsendes til forretningsudvalget. Sådanne forslag skal indeholde forslag til ikrafttrædelsesdato.

Stk. 2. Det stående udvalg, der har fået tillagt arbejdsområdet vedrørende foreningens interne organisation, drager sammen med forslagsstilleren omsorg for redaktionel og teknisk bearbejdning af forslagene og udarbejder evt. forslag til ændringer.

Stk. 3. Udvalget fremsender efter endt behandling forslag med bemærkninger til formanden for forretningsudvalget.

stk. 4. Formanden for forretningsudvalget drager omsorg for offentliggørelse af forslag til ændring af foreningens vedtægter i foreningens medlemsblad.

Stk. 5. Ændringsforslag til foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden for forretningsudvalget senest 1. november i året forud for det år, hvori behandling på kredsgeneralforsamlingerne skal finde sted. For at sikre en god og grundig debat skal offentliggørelse af forslag herefter finde sted inden årets udgang.

Stk. 6. Forslag til vedtægtsændringer behandles og sættes under afstemning på kredsgeneralforsamlingerne.

Stk. 7. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de på samtlige kredsgeneralforsamlinger afgivne stemmer.

§ 15. Opløsning af Dansk Blindesamfund

Stk. 1. Opløsning af Dansk Blindesamfund kan kun ske, når forslag herom er indsendt til og drøftet på kredsgeneralforsamlingerne og dér vedtaget med mindst 2/3 af de på alle kredsgeneralforsamlinger afgivne stemmer, og endelig skal opløsningen vedtages af hovedbestyrelsen, og denne vedtagelse skal ske med mindst 5/6 af samtlige stemmer i hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Sker dette, skal foreningens ubundne midler anvendes til gavn for danske blinde efter hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 3. Legater og foreningens øvrige ejendele fordeles efter disses gældende regler og henlægges under den forening eller ledelse, som, hovedbestyrelsen mener, bedst vil kunne varetage blindes tarv.