Standardvedtægter for kredse i Dansk Blindesamfund

Under henvisning til Dansk Blindesamfunds hovedvedtægt § 6, stk. 6 (Vedtægten), gælder følgende standardvedtægter (Standardvedtægten) for kredse i Dansk Blindesamfund (Landsforeningen).

Kredsgrænser

§ 1. Kredsen dækker en eller flere kommuner. Ved fastlæggelsen af kredsgrænserne skal der tages udgangspunkt i trafikale og geografiske hensyn. Der må ikke være flere kredse i en kommune.

Stk. 2. Kredsen er en selvstændig økonomisk enhed og råder over de økonomiske midler, de tildeles fra Hovedbestyrelsen, jf. Vedtægtens § 6, stk. 8, og via offentlige og private midler.

Stk. 3. Et ønske om ændring af kredsgrænser drøftes i en forhandling mellem forretningsudvalget og de berørte kredsbestyrelser. Initiativet til sådanne forhandlinger kan tages af såvel forretningsudvalget som af kredsbestyrelsen.

Stk. 4. Hvis der opstår ønske om opdeling af en kreds i flere kredse, skal der foretages en vurdering af de nye kredses bæredygtighed. I en sådan vurdering kan indgå forhold som medlemstal, hidtidigt aktivitetsniveau og erfaringer fra lokalafdelinger. Derudover skal det dokumenteres, at der er et flertal for kredsopdelingen blandt medlemmerne i de nye kredse.

Stk. 5. Ændringer af kredsgrænser godkendes af hovedbestyrelsen.

Ordinær kredsgeneralforsamling

§ 2. Der afholdes ordinær kredsgeneralforsamling hvert år i tiden 1. april til 30. juni. Alle medlemmer, som er bosat i kredsen på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har valgret og er valgbare.

Stk. 2. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at generalforsamlingen afholdes i 3. kvartal. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning fra kredsbestyrelsen.

Stk. 3. Kredsgeneralforsamlingen behandler og afgør lokale anliggender. Forslag, der går herudover, kan, efter drøftelse på kredsgeneralforsamlingen, indsendes til forretningsudvalget, der drager omsorg for den videre behandling.

Stk. 4. Indkaldelse og dagsorden til ordinære kredsgeneralforsamlinger bringes i medlemsbladet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Forslag til behandling på kredsgeneralforsamlingen skal være kredsformanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag:
  6. Lokale forslag.
  7. Landsdækkende forslag.
  8. Valg.
  9. Orientering om landsforeningens virksomhed.
  10. Eventuelt.

Stk. 7. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen og afgår på skift. Formand og kasserer må ikke være gift eller have fælles folkeregisteradresse.

Stk. 8. Et medlem kan skriftligt, over for kredsformanden eller et andet medlem af kredsbestyrelsen, tilkendegive, at vedkommende er villig til at kandidere til et valg med angivelse af, hvilke poster vedkommende kandiderer til. Kun fremmødte medlemmer kan udøve deres stemmeret. Der kan derfor ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 9. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. I tilfælde af at der ved besættelse af en post opstiller mere end to kandidater, skal der i tilfælde af stemmelighed mellem de to kandidater, der fik flest stemmer, gennemføres omvalg mellem disse. I tilfælde af stemmelighed ved denne afstemning afgøres valget ved lodtrækning. 

Alle andre beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed ved sådanne afstemninger bortfalder forslaget.

Kredsformanden sørger for, at materiale til skriftlig afstemning er disponibelt.

Stk. 10. Et af Forretningsudvalgets medlemmer deltager i kredsgeneralforsamlingen. Det pågældende medlem aflægger beretning om landsforeningens virksomhed siden sidste generalforsamling. Forretningsudvalgsmedlemmet har taleret i spørgsmål, som ikke udelukkende har karakter af kredsanliggender. Skønner forretningsudvalgsmedlemmet, at en vedtagelse skal forelægges for Hovedbestyrelsen, jf. stk. 10, er forretningsudvalgsmedlemmet forpligtet til at gøre kredsgeneralforsamlingen opmærksom herpå. Ved behandlingen af lovforslag yder forretningsudvalgsmedlemmet med dirigentens tilslutning fornøden teknisk vejledning.

Stk. 11. Hvad der vedtages på en kredsgeneralforsamling skal senest 14 dage efter indsendes til forretningsudvalget. Skønner forretningsudvalget, at det vedtagne strider mod foreningens interesser, forelægges sagen for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen behandler sagen og kan omstøde vedtagelsen.

Stk. 12. Referatet af kredsgeneralforsamlingen godkendes ved underskrift af mødets dirigent samt ved kredsformandens underskrift, efter at referatet har været forelagt for kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen påser, at referatet afspejler mødets forløb, og at dette gengiver trufne beslutninger og valg. Efter at være underskrevet, som anført, fremsendes referatet til Forretningsudvalget senest tre måneder efter generalforsamlingens afholdelse. Kredsformanden sørger for at oplyse medlemmerne om, at referatet er tilgængeligt.

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling

§ 3. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes, såfremt:

A) Et flertal af kredsbestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller

b) 10 procent af kredsens medlemmer skriftligt ønsker det.

Stk. 2. En beslutning eller et ønske om ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal ledsages af skriftlig og motiveret dagsorden.

Stk. 3. Den ekstraordinære kredsgeneralforsamling kan indkaldes ved brev eller ved opslag i Medlemsbladet. Den ekstraordinære kredsgeneralforsamling skal afholdes senest en måned efter beslutningen eller ønskets modtagelse.

Stk. 4. Kredsformanden eller, i dennes fravær, næstformanden åbner mødet og leder valget af stemmetællere og dirigent.

Stk. 5. Et af Forretningsudvalgets medlemmer deltager i den ekstraordinære kredsgeneralforsamling. Forretningsudvalgsmedlemmet giver på mødet fornøden vejledning om gældende praksis på det område, der er til behandling på mødet.

Stk. 6. Reglerne i § 2, stk. 10 og 11, gælder også for ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger.

Kredsbestyrelsen

§ 4. Kredsens virksomhed ledes af en kredsbestyrelse på 3, 5 eller 7 medlemmer. Desuden vælges indtil 3 suppleanter. Kun medlemmer af foreningen bosiddende i kredsen kan være medlem af kredsbestyrelsen. Beslutning om antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer ud over formand og kasserer samt antallet af suppleanter træffes af kredsgeneralforsamlingen.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær og kan udarbejde en forretningsorden, som er gældende fra det tidspunkt, hvor kredsbestyrelsen endeligt har godkendt denne.

Stk. 3. Såfremt et medlem af kredsbestyrelsen udtræder af denne i valgperioden, indtræder den på kredsgeneralforsamlingen valgte førstesuppleant straks i kredsbestyrelsen indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor valg finder sted. Kredsbestyrelsen træffer herudover selv beslutning om suppleanternes inddragelse i arbejdet.

Stk. 4. Ved formandens forfald overtages funktionen af næstformanden. Såfremt en kredsformand afgår i valgperioden, konstitueres næstformanden straks i dennes sted og fungerer indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor valg finder sted.

Stk. 5. Såfremt en kredskasserer afgår i en valgperiode, vælger bestyrelsen en midlertidig kredskasserer enten i eller uden for bestyrelsen. Pågældende skal være medlem af foreningen og bosiddende i kredsen. Valg af kredskasserer foregår på førstkommende kredsgeneralforsamling. I særlige tilfælde kan landsforeningen være behjælpelig med kassererfunktionen.

Stk. 6. Såfremt kredsformanden er forhindret i at deltage i et møde i hovedbestyrelsen, kan kredsbestyrelsen vælge at lade sig repræsentere ved et andet medlem af kredsbestyrelsen.

Stk. 7. Formanden har pligt til at orientere løbende om arbejdet i hovedbestyrelsen. Formanden refererer endvidere under hensyntagen til sin diskretionspligt om arbejdet i hovedbestyrelsens udvalg og i forretningsudvalget.

Stk. 8. Formanden varetager kredsens interesser og leder dens virksomhed i samråd med den øvrige bestyrelse. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og kredsgeneralforsamlinger.

Stk. 9. Kredsen tegnes i øvrigt af formand og kasserer i forening, men kredsbestyrelsen kan dog fastsætte særlige regler vedrørende dispositionsret og udbetalingsret. Disse regler skal i givet fald fremgå af referatet fra det pågældende bestyrelsesmøde.

Stk. 10. De relevante medlemmer af kredsbestyrelsen modtager de nødvendige fuldmagter fra de tegningsberettigede i Landsforeningen, jf. Vedtægtens § 12, stk. 1, til brug for råden over Kredsens midler. Såfremt landsforeningens tegningsberettigede trækker fuldmagten tilbage, kan kredsbestyrelsen inden for 14 dage indsende denne beslutning til behandling på det førstkommende HB-møde.

Stk. 11. Kredsbestyrelsen kan uden kredsgeneralforsamlingens samtykke anvende beløb op til og med kr. 50.000 ved enkeltsager.

Stk. 12. Kredsbestyrelsen har pligt til at udarbejde og opbevare referater fra såvel kredsgeneralforsamlinger som bestyrelsesmøder. Personsager skal anonymiseres. Referater offentliggøres i overensstemmelse med kredsbestyrelsens beslutning.

Stk. 13. Kredsbestyrelsen har pligt til at holde medlemmerne løbende orienteret om foreningens arbejde gennem afholdelse af medlemsmøder og udsendelse af skriftlig information i et egnet medie.

Stk. 14. Kredsformanden deltager i det årlige regionsmøde, jf. Vedtægtens § 7. Kredsbestyrelsen udpeger en stedfortræder, som deltager i regionsmødet ved kredsformandens forfald.

Stk. 15. Kredsbestyrelsen er underlagt tavshedspligt ved behandling af personsager.

Kredsregnskaber

§ 5. Kredsens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Kassereren fører kredsens regnskab i henhold til Vedtægterne og efter bestyrelsens anvisninger. Kredsregnskaberne opstilles i overensstemmelse med retningslinjerne i bilaget til standardvedtægten.

Stk. 3. Kassereren kvitterer for alle kredsens tilkommende beløb.

Stk. 4. Så hurtigt som muligt efter regnskabsafslutningen og senest 1. marts i det nye regnskabsår skal det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab indsendes til forretningsudvalget.

Stk. 5. Kredsens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Lokalafdelinger

§ 6. Kredsbestyrelsen kan beslutte, at et område af kredsen kan etableres som en lokalafdeling, som kan dække en større eller mindre del af kredsen, men lokalafdelingens afgrænsning skal altid følge markerede administrative grænser, for eksempel kommunegrænser eller postdistrikter, der afgrænser et bydelsråd, et socialcenter eller plejedistrikt inden for en kommune.

Stk. 2. Alle Dansk Blindesamfunds medlemmer inden for lokalafdelingens område er medlemmer af lokalafdelingen.

Stk. 3. Kredsbestyrelsen skal beskrive nøjagtigt, på hvilke områder der gives kompetence til lokalafdelingens bestyrelse, herunder i hvilket omfang lokalafdelingens bestyrelse kan forhandle med kommunale eller andre myndigheder, og i hvilket omfang lokalafdelingen for egne midler kan afholde aktiviteter og møder.

Stk. 4. Inden forløbet af to måneder efter kredsens ordinære generalforsamling skal lokalafdelingen afvikle sin generalforsamling, hvor lokalafdelingens bestyrelse vælges. På denne generalforsamling har alle Dansk Blindesamfunds medlemmer, bosat i lokalområdet på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, valgret og er valgbare.

Stk. 5. Lokalafdelingens bestyrelse består af 3 eller 5 medlemmer. Lokalafdelingens bestyrelse konstituerer sig selv og kan i samarbejde med kredsbestyrelsen udarbejde en forretningsorden. Forretningsordenen er gældende fra det tidspunkt, hvor kredsbestyrelsen endeligt har godkendt denne. Lokalafdelingens bestyrelse er underlagt tavshedspligt ved behandling af personsager.

Stk. 6. Såfremt lokalafdelingens bestyrelse ikke er repræsenteret i kredsbestyrelsen har lokalafdelingen ret til at lade sig repræsentere med en person ved kredsbestyrelsesmøder. Denne repræsentant har taleret, men ikke stemmeret, og er ligesom kredsbestyrelsen underlagt tavshedspligt ved behandling af personsager.

Stk. 7. Lokalafdelingen skal have økonomiske midler stillet til rådighed af kredsbestyrelsen. Tilvejebringelse af andre økonomiske midler til lokalafdelingen skal altid aftales med kredsbestyrelsen.

Stk. 8. Lokalafdelingens regnskabsår følger Dansk Blindesamfunds regnskabsår. Lokalafdelingens regnskab skal godkendes af kredsbestyrelsen og indgår herefter i kredsens samlede regnskab.

Stk. 9. Nedlæggelse af en lokalafdeling kan besluttes af kredsbestyrelsen. En sådan beslutning kan dog først gennemføres, efter at beslutningen er blevet drøftet på lokalafdelingens generalforsamling. Lokalafdelingens eventuelle formue på opløsningsdagen indgår i kredsens regnskab.

Konsulentvirksomhed

§ 7. Kredsbestyrelsen skal samarbejde med den/de konsulenter, der er tilknyttet kredsens område.

Stk. 2. Konsulenterne skal deltage i to kredsbestyrelsesmøder om året og skal have tilsendt referater fra alle kredsbestyrelsesmøder. Kredsformanden kan supplere med ekstramøder.

Giver konsulenternes arbejde anledning til, at der skal igangsættes politiske initiativer lokalt, drager konsulenterne, eventuelt i samarbejde med regionskonsulenten, omsorg for, at kredsformanden bliver grundigt orienteret. Eventuelle videre handlinger og initiativer gennemføres herefter i henhold til kredsformandens og bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Konsulenterne ansættes af Dansk Blindesamfund centralt og tilknyttes en kreds. Kredsbestyrelsen i det område, hvor der skal ansættes en konsulent, skal være repræsenteret i ansættelsesudvalget sammen med regionskonsulenten for det pågældende område.

Stk. 4. Afskedigelse af en konsulent kan finde sted efter samråd med kredsbestyrelsen.

Lokalt informationsarbejde

§ 8. Det lokale og regionale informationsarbejde koordineres af kredsformændene i en region. Kredsformændene afholder mindst ét møde årligt herom, jf. Vedtægternes § 7.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen har ansvar for informationsopgaven i kredsen og træffer selv beslutning om tilrettelæggelsen.

Stk. 3. Det lokale og regionale informationsarbejde sker efter retningslinjer, fastsat af hovedbestyrelsen.

Lokalt DH-samarbejde

§ 9. Kredsbestyrelsen skal arbejde for, at Dansk Blindesamfund er repræsenteret i de lokale DH-afdelinger i kredsens område. Kredsbestyrelsen vælger repræsentanterne.

Stk. 2. Kredsbestyrelsen har ansvar for indstilling til DH-afdelingerne om kandidater fra Dansk Blindesamfund til kommunale råd, nævn og udvalg.

Stk. 3. Kredsbestyrelsen orienterer Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg om kredsens repræsentation i DH-afdelinger, herunder lokalafdelingers forretningsudvalg samt om repræsentation i kommunale råd, nævn og udvalg, hvor valg er sket efter indstilling fra kredsen.

Stk. 4. Kredsbestyrelsen og Dansk Blindesamfunds repræsentanter i DH’s lokalafdelinger og medlemmer af lokale råd, nævn og udvalg efter indstilling fra DH har pligt til gensidigt at holde hinanden løbende orienteret om arbejdet. Samme personkreds er ligeledes forpligtet til i så vid udstrækning som muligt at deltage i lokale arrangementer, hvor foreningspolitiske samt andre politiske spørgsmål drøftes.

Stk. 5. Kredsformanden sikrer, at der i forbindelse med aflæggelse af beretning på de årlige kredsgeneralforsamlinger orienteres om det lokale DH-arbejde.

Standardvedtægterne er seneste revideret med virkning fra 1. januar 2023.