Nu kan blinde over 67 år også få en ledsager

Hidtil har blinde og stærkt svagsynede over 67 år været afskåret fra at søge om ledsager. Det bliver nu ændret med en fireårig forsøgsordning fra 2021 til 2024, som betyder, at ældre med synshandicap over 67 år kan komme trygt omkring og undgå ensomhed og isolation.

Indtil nu har ledsageordningen været lukket land for ældre med synshandicap. Hvis du var fyldt 67 år og mistede synet, var der førhen ingen hjælp at hente hos kommunen, hvis du havde brug for en ledsager til at tage på indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter.

Men det bliver der ændret på nu. For med en politisk aftale, er der afsat midler på finansloven til et fireårigt landsdækkende forsøg med ledsagelse til blinde og stærkt svagsynede, der er fyldt 67 år.

Går ud over livskvaliteten

Allerede tilbage i 2018 blev der indgået en finanslovsaftale, der afsatte midler til denne forsøgsordning, men processen omkring udmøntning af midlerne har trukket i langdrag. Derfor vækker det stor glæde i Dansk Blindesamfund, at forsøgsordningen er blevet en realitet.

”For Dansk Blindesamfund har det i mange år været en mærkesag at få fjernet aldersbegrænsningen på ledsageordningen. Det er derfor rigtig dejligt, at det endelig er faldet på plads, så ældre med synshandicap også har mulighed for at leve et aktivt liv og deltage i sociale aktiviteter på lige fod med andre”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard, landsformand i Dansk Blindesamfund.

Portræt af Ask Abildgaard
Copyright Henrik Frydkjær

”Jeg så selvfølgelig helst, at det var blevet en fast ordning. Men nu starter det som en forsøgsordning, der forhåbentlig kan bane vejen for en permanent ordning med ledsagelse til ældre med synshandicap. Det vil vi kæmpe for i Dansk Blindesamfund, for det giver ikke mening, at yngre og ældre skal forskelsbehandles”, forklarer Ask Løvbjerg Abildgaard.

Ældre synshandicappede oplever ofte, at deres synshandicap fører til isolation, da det er vanskeligt at begå sig udenfor hjemmet, når synet svækkes i en sen alder. Men med forsøgsordningen kan ældre søge om syv timers ledsagelse om måneden med mulighed for opsparing.  

”Det er urimeligt, at der hidtil har været en aldersgrænse på 67 år, for det går ud over livskvaliteten, hvis mennesker med synshandicap ikke har mulighed for at komme rundt. Forsøgsordningen får positiv betydning for mange blinde og svagsynedes hverdag, da de får mulighed for at deltage i samfundslivet og undgå ensomhed og isolation”, siger Ask Løvbjerg Abildgaard.     

Aktivt fritidsliv

Tove får en støttende arm ad sin ledsager Maria, mens de går op ad trapper
Copyright Henrik Frydkjær

En af dem som glæder sig over ordningen er 82-årige Tove. Hun er glad og lettet over, at hun har fået tildelt en ledsager, der kan være hendes øjne og bidrage med en støttende arm til aktiviteter udenfor hjemmet. Hun har allerede brugt ordningen, da hun skulle til tandlæge og i banken. Ærinder som ellers ville have været meget mere ressource- og tidskrævende, hvis ikke Tove havde en ledsager ved sin side.

”Jeg kan godt færdes alene, men bagefter er jeg hamrende træt. Det er blevet for besværligt og alt for ressourcekrævende. Derfor er det en utrolig lettelse i det daglige, at jeg kan få en ledsager. Nu kan jeg trygt komme fra A til B uden at være bekymret for at gå ind i noget eller fare vild. Det har jeg prøvet, og der gik panik i mig, da jeg ikke vidste, hvor jeg var”, siger Tove Bildt Kurup Hinrich, der også vil bruge sin ledsager til kulturelle aktiviteter og til gåture i Hillerød.

Kort om ordningen

  • Hvis du er fyldt 67 år og er blind eller stærkt svagsynet, kan du kan få 7 timers ledsagelse om måneden med mulighed for opsparing
  • Du vælger selv, hvilke aktiviteter du har brug for en ledsager til
  • Du har mulighed for selv at pege på en ledsager, eller du kan lade DUOS finde én til dig
  • Læs mere om ordningen og søg om ledsagelse på blind.dk/ledsageordning eller ring til Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere på telefon
    69 16 16 58

”En ledsager er med til at give mig en større frihed og gøre mit liv rigere på oplevelser. Det betyder utrolig meget at have et par øjne, der beskriver, hvad vi går forbi, så jeg kan føle mig tryg og nyde turen”, fortæller Tove Bildt Kurup Hinrich.  

Det fireårige forsøg med ledsageordning for ældre med synshandicap er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed. Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen, og DUOS, der er en af landets største leverandører af velfærdsydelser, herunder ledsagelse, forestår alle opgaver i forbindelse med selve ledsagelsen.