Merudgifter

Blinde og stærkt svagsynede kan som følge af deres synshandicap have en række nødvendige ekstraudgifter til deres daglige livsførelse.

Disse udgifter kaldes merudgifter, og personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan ifølge servicelovens § 100 få en merudgiftsydelse. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Betingelserne for at være berettiget til dækning af nødvendige merudgifter jf. servicelovens § 100 er: 

  • Man skal være mellem 18 – 65 år.
  • Man skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Merudgifterne skal være en direkte følge af den nedsatte funktionsevne.
  • Man må ikke modtage mellemste eller højeste førtidspension efter de gamle pensionsregler. Undtagelsen herfra er, at hvis man samtidig har bevilget hjælperordning efter servicelovens § 96, er man i personkredsen.
  • Har man en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og samtidig har opsat udbetalingen af sin folkepension, er man ligeledes i personkredsen.
  • Er man tilkendt førtidspension før januar 2003, men har gjort udbetalingen af pensionen hvilende, er man omfattet af personkredsen til merudgifter, så længe pensionen er hvilende.
  • Modtager man invaliditetsydelse, er man ligeledes omfattet af personkredsen.
  • Modtager man invaliditetsydelse og samtidig bistands- og/eller plejetillæg, er man omfattet af personkredsen – men man skal kunne sandsynliggøre merudgifter, der er på minimum 6.000 kr. årligt udover bistands- og/eller plejetillægget.

Kort fortalt er man i personkredsen, hvis man er mellem 18 – 65 år, har en varig nedsat funktionsevne og ikke modtager mellemste eller højeste førtidspension. Modtager man folkepension, er man heller ikke berettiget til dækning af nødvendige merudgifter. 

Eksempler på merudgifter

Blinde og stærkt svagsynede har merudgifter til indkøb – ekstraudgifter til dyrere mad fra butikker, som har personlig betjening, udbringning eller befordring til og fra indkøb mv. 

Blinde og stærkt svagsynede har merudgifter til håndsrækninger og daglige serviceydelser.

Blinde og stærkt svagsynede har merudgifter i forbindelse med adgang til information – hjælp til oplæsning, køb af punktpapir, større forbrug af telefon samt computer, som tillige tager længere tid at bruge end for andre. Telefon og computer er ikke blot blinde og svagsynedes vigtigste kommunikationsredskab i dagligdagen, men ofte deres eneste adgang til information og eneste værktøj ved problemløsning.

Blinde og stærkt svagsynede har merudgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter – ekstraudgifter til transport, til ledsager mv.

Gode råd til ansøgning

1. Skriv en liste over det behov, du har for hjælp i det daglige. Hvis du har brug for inspiration, så se på de beskrevne eksempler. Forklar så præcist som muligt, hvorfor du har et omfattende behov, og hvordan det er en konsekvens af dit synshandicap.

2. Kontakt din regionskonsulent, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til ansøgningen.