Vi arbejder for fuld inklusion af mennesker med synshandicap overalt i verden

Mennesker med handicap, herunder blinde og svagsynede, udgør ofte de fattigste blandt de fattige. Fattigdom kan både være en konsekvens af og en årsag til synshandicap.

Mennesker med synshandicap er ofte både direkte og indirekte ekskluderet fra store dele af samfundet på grund af manglende tilgængelighed, uvidenhed, stigmatisering og negative forestillinger om evner og muligheder.

Negative kulturelle stigmatiseringer fremmedgør mennesker med synshandicap fra deres lokalsamfund og fører ofte til tab af social status og beslutningskompetence, i både private og offentlige sammenhænge.

Fattigdom kan også forårsage handicap som følge af mangelfulde sundhedstilbud og pleje, begrænset adgang til uddannelse og generelt ringe levevilkår. Kvinder og piger med synshandicap er ofte særligt ugunstigt stillet og udgør en stærkt marginaliseret gruppe. Det samme gør mennesker med synshandicap i humanitære kriseområder, naturkatastrofer, krige og konflikter.

Vores erfaring viser, at stærke organisationer er kernen til fremme af rettigheder. Vores primære partnere er derfor blindeorganisationer, som ledes og drives af et flertal af synshandicappede, og som er anerkendt af Verdens Blindeunion.

Vi anerkender, at vejen til stærke og velfungerende blindeorganisationer også styrkes gennem partnerskaber med andre typer af organisationer, og vi søger derfor at skabe strategiske eller tematisk funderede partnerskaber og samarbejder.

Dette kan både være andre organisationer inden for handicapbevægelsen, men også andre typer af strategiske samarbejdspartnere, som kan medvirke til at fremme vores mål og vision. Dette kan blandt andet være civilsamfunds- og menneskerettighedsorganisationer, fonde, virksomheder, banker, stat og kommuner.

Sådan arbejder vi for forandringer

En overordnet forudsætning for, at det enkelte menneske med synshandicap kan tage ansvar for eget liv, tage aktivt del i det lokale samfund, kræve sine rettigheder samt tage del i udviklingen af en stærk blindeorganisation er opnåelse af basale kompenserende færdigheder gennem rehabilitering.

Færdigheder, som muliggør, at et menneske med synshandicap kan tage det første skridt ud af hjemmet og ud i samfundet. I vores arbejde har vi derfor både fokus på styrkelse af den lokale blindeorganisation, på forandring af de overordnede politiske rammer via fortalervirksomhed og oplysningsarbejde samt på styrkelsen af de individuelle medlemmer gennem rehabilitering

Disse elementer er gensidigt afhængige og er hver især afgørende for, at der kan opnås varige positive forandringer for mennesker med synshandicap. En forudsætning for at have en stærk demokratisk blindeorganisation er, at der findes kompetente og ’empowered’ medlemmer, som kan lede og bidrage til den.

Sammen med vores partnere har vi identificeret syv centrale og overlappende rettighedsområder, hvor vi vil skabe positive og bæredygtige forandringer. Disse områder vedrører centrale konventionsrettigheder, og flere indgår i FN’s verdensmål.

Det handler om ret til (re)habilitering, ret til uddannelse, ret til beskæftigelse, ret til sundhed, ret til social tryghed, ret til deltagelse i det politiske og offentlige liv samt ret til beskyttelse og sikkerhed i nødsituationer. I samarbejdet med andre aktører end vores søsterorganisationer søger vi at strømline inklusion af blinde og svagsynede på tværs af deres strategier og projekter.

Finansieringen af vores arbejde sker primært gennem det danske udenrigsministerium via Danidas midler afsat i handicappuljen, som er forvaltet af Danske Handicaporganisationer. I de kommende år vil vi have et øget fokus på andre typer af finansiering og fundraising. Vi ser først og fremmest en øget diversificering af fundraising som en mulighed for at udvikle vores strategiske tilgang og skabe nye resultater.

Dansk Blindesamfunds overordnede rolle i vores partnerskaber er at yde strategisk og teknisk rådgivning til støtte for implementeringen af projekter. Dansk Blindesamfund er en 112 år gammel organisation, og det er derfor mange årtiers erfaringer med blindepolitisk organisationsarbejde, som bringes i spil i partnerskaberne. Ydermere bygger projekterne på en peer to peer (blind til blind)-tilgang mellem parterne, og det betyder, at der er en klar identifikation imellem de involverede. Det giver vores arbejde en høj grad af legitimitet, fordi vi taler med en fælles stemme og ikke på vegne af vores partnere.

Dansk Blindesamfunds bistandspolitiske udvalg

I Danmark guides arbejdet af Dansk Blindesamfunds bistandspolitiske udvalg, som mødes fire gange årligt.

Formanden for udvalget er Michael Davidsen

Kontakt til International Udvikling

Teamleder Thomas Skielboe