Øjenfonden

Over 1.000 sygdomme kan føre til blindhed. Derfor er det vigtigt at forske i øjensygdomme, så de med tiden kan forebygges. Øjenfonden blev stiftet på initiativ af Dansk Blindesamfund i 1983 med det formål at forebygge blindhed gennem støtte og fremme af øjenforskning.

At miste synet – helt eller delvist – sætter dybe spor både menneskeligt og socialt. 

Blindhed kan ramme alle, uanset alder. Hver dag får nogle danskere konstateret en alvorlig synsnedsættelse. De fleste tilfælde skyldes indre årsager, for eksempel øjensygdomme eller aldersforandringer i øjet. 

Øjenfonden støtter forskning

Øjenfonden blev stiftet i 1983 med det formål at forebygge blindhed gennem forskning. Vi giver direkte støtte både til forskning i øjensygdomme og til forskning i, hvordan man afhjælper synsnedsættelse. Desuden står vi bag uddannelse og oplysningskampagner. 

Alle midler, vi modtager ved arv eller gaver, går ubeskåret til Øjenfondens arbejde. Udgifter til administration betales af Dansk Blindesamfund. 

Én gang om året uddeler Dansk Blindesamfund over 1 million kroner til en række dygtige øjenforskere. 

Sådan anvender vi dit bidrag

Øjenfonden støtter en række vigtige forskningsprojekter. Her er tre eksempler: 

  1. Sukkersyge er en hyppig årsag til blindhed i den vestlige verden. Øjenfonden har gennem de senere år støttet dansk frontlinjeforskning rettet mod en bedre forståelse af sygdomsudviklingen samt udvikling af nye metoder til diagnostik og behandling. 
     
  2. AMD (Aldersrelateret makuladegeneration) rammer læsesynet hos ældre mennesker. Sygdommen fører til degeneration af nethindens pigmenterede cellelag med tab af de lysfølsomme sanseceller til følge. Øjenfonden støtter et dansk projekt med det formål at udvikle et behandlingstilbud til sygdommen med transplantation af øjets pigmentcellelag. 
     
  3. Danmark er i front, når det gælder registrering og udforskning af arvelige øjensygdomme. Øjenfonden har en mangeårig tradition for at støtte dette forskningsfelt og har bidraget væsentligt til Danmarks førerposition på området.

Forskningsstøtte 2024

Øjenfonden indkalder hermed ansøgninger til næste uddeling, der vil finde sted i maj 2024. Der vil blive bevilliget midler til projekter, der ligger inden for følgende prioriterede områder:

  1. Undersøgelser rettet mod at skabe evidens for synsrehabilitering
  2. Kliniske studier rettet mod undersøgelse og behandling af inflammation i øjet
  3. Kliniske studier rettet mod undersøgelse og behandling af tør AMD

Derudover kan forskere og øvrige fagpersoner søge støtte til forskning, udvikling og uddannelse med tilknytning til det nordjyske område, såfremt aktiviteterne ligger inden for forebyggelse af synshandicap eller afhjælpning af følgerne af synshandicap.

Der skal udfærdiges en dækkende projektbeskrivelse på maksimalt fem A-4 sider, inklusive figurer og referencer. Beskrivelsen skal kunne danne grundlag for Øjenfondens bedømmelse af projektets støtteværdighed. Af projektbeskrivelsen skal det også fremgå, om der er fremskaffet relevante tilladelser fra datatilsyn, videnskabsetisk komitésystem etc.

For at komme i betragtning skal ansøgningen vedlægges et fuldt budget for hele projektperioden, hvoraf budgettet for de enkelte år af perioden fremgår. Det skal heraf fremgå, hvilke beløb der er med og hvilke der er uden moms, samt om et eventuelt bevilliget beløb administreres af en institution, som ikke er momspligtig.

Endelig er det en forudsætning for at komme i betragtning, at det ansøgte beløb kun andrager et år af projektperioden, svarende til Øjenfondens bevillingshorisont, samt at der foreligger en realistisk plan for anskaffelse af ikke bevilgede midler, som ligger ud over denne etårs periode.

Der kan i 2024 også søges om mindre rejsestipendier til brug for videreuddannelse eller opkvalificering af yngre øjenlæger, fortrinsvis til kortere ophold ved øjenafdelinger eller lignende på sygehuse uden for Danmark

Ansøgningsfrist

Ansøgninger om forskningsstøtte indeholdende budget og ansøgninger om rejsestipendium skal være Øjenfonden i hænde senest torsdag den 1. februar 2024 kl. 10.00. Der skal benyttes særligt ansøgningsskema til ansøgning om forskningsstøtte, som findes herunder. 

Ansøgningen skal indsendes i elektronisk form (word-format) til

Sådan kan du hjælpe

Du kan støtte dansk øjenforskning ved at give et bidrag til: 

Øjenfonden
C/O Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon 38 14 88 44
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 3946
Konto nr. 3946 230871

Øjenfondens bestyrelse består af

Formand

Ask Løvbjerg Abildgaard, landsformand for Dansk Blindesamfund

Næstformand

Toke Bek, Lærestolsprofessor, overlæge dr.med. HD(O)

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Valdal, advokat (H)
Michael Davidsen, seniorforsker
Daniella Bach-Holm, Overlæge, PhD
Sofie Monggaard Christensen, forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund

Disse forskningsprojekter har Øjenfonden støttet

Ny forskning skal forbedre behandlingen for uveitis-patienter

Nyt forskningsstudie vil etablere landsdækkende database om øjensygdommen uveitis. Det skal give øjenlæger et fingerpeg om forekomsten, udredningsresultater, behandlingseffekt og sikre uveitis-patienter den bedste behandling

Oliver og Sine er øjenlæger og iført hvide kitler i et laboratorium

Ny banebrydende behandling af våd AMD

Med støtte fra Øjenfonden er forskere kommet nærmere en mere effektiv behandling af våd AMD. Med genterapi kan AMD-patienter nøjes med få behandlinger i fremtiden.

Silja og Thomas Corydon sidder i laboratoriet iført hvide kitler og studerer i en fagbog

Kopiøjendråber rummer ukendte risici

Nyt forskningsprojekt undersøger indholdet og udformningen af de mest anvendte øjendråber mod grøn stær og deres tilgængelige kopiprodukter på det danske marked.

Miriam står i hvid kittel i et laboratorium med en pipette i hånden

Børn kan sove sig til skarpt syn

Nyt forskningsstudie kan sætte en stopper for udviklingen af nærsynethed. Med natlinser er det muligt at bremse nærsynethed under hastig udvikling og minimere risikoen for faretruende synskomplikationer.

Trine kigger i OCT der tager billeder af hornhinden