Privatlivspolitik

Dansk Blindesamfund privatlivspolitik.

Hvad kan du læse om her?
Denne privatlivspolitik (”Politik”) er gældende for samtlige af de personoplysninger, som du giver til Dansk Blindesamfund (”Organisationen) og/eller som vi indsamler om dig og derfor er vi dataansvarlige for dine oplysninger. Personoplysningerne som du giver til os og/eller som vi indsamler om dig, kan variere afhængig af dit forhold og/eller tilknytning til organisationen. Denne privatlivspolitik er for dig, der tilhører en eller flere af følgende grupper:

1) Medlemmer og Aktivitetsmedlemmer
2) Bidragydere eller potentielle bidragydere
3) Legatansøgere som ikke er medlemmer
4) Møde-, kursus-, og konferencedeltagere
5) Samarbejdspartnere
6) Søsterorganisationer i udlandet
7) Jobansøgere
8) Hotelgæster på Fuglsangcentret
9) Foderværter og opdrættere af vores førerhunde
10) Hjemmesidebesøgende
11) Diverse personer herunder også ansøgere om medlemskab
12) Lejere i ejendommen på Randersgade & Bogensegade

I politikken kan du læse mere om, til hvilke formål vi indsamler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse denne politik og henvende dig til Natalia Maksymiuk fra Dansk Blindesamfund, såfremt der er noget i politikken, som du er i tvivl om. Du finder kontaktoplysninger længere nede i dette dokument. Denne politik kan løbende blive opdateret og du bedes holde dig opdateret på denne side.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (L 68) vedtaget den 17. maj 2018.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til Natalia Maksymiuk fra Dansk Blindesamfund.

Undrer du dig over betydningen af de ord og betegnelser, som bliver brugt i denne politik?
Det er ikke altid nemt at forstå meningen af ord og betegnelser, der bliver brugt i den type af dokumenter, som denne politik er en del af. Derfor har vi lavet en kort gennemgang af de væsentligste ord i dette dokument. Du kan læse definitionerne og korte eksempler på betegnelserne følgende:

 

Hvem er vi og hvordan kontakter du os?
Dansk Blindesamfund er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler, har eller indhenter om dig. Her får du vores kontaktoplysninger, i tilfælde af, at du vil i kontakt med os:

Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2,
2630 Taastrup
CVR: 18203928, P-nummer: 1000689263 & 1002992080
Hjemmeside: www.blind.dk
Telefon nr.: 38148844
Mail: info@blind.dk

Kontaktperson: Natalia Maksymiuk
Telefon: 70 24 04 00
Mail: Databeskyttelse@blind.dk


Hvorfor behandler vi dine personoplysninger og hvilke oplysninger behandler vi?
Afhængig af hvilken type af tilknytning du har til os, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i sådan et omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, opfylde vores aftale med dig og leve op til de forpligtigelser, vi har som Dansk Blindesamfund. Når vi behandler dine personoplysninger, har vi et eller flere formål. Vi behandler derfor ikke dine oplysninger, hvis vi ikke kan fortælle dig, hvorfor vi har brug for disse. Udover at fortælle dig om, hvilke formål vi har, skal vi også fortælle dig om hvilke slags oplysninger, vi behandler om dig, for at opfylde vores formål. 

Derfor kan du i nedenstående læse om, hvilke formål vi har med behandlingen og hvilke oplysninger vi behandler om dig. For at gøre det så overskueligt som muligt, har vi inddelt nedenstående i afsnit, som henvender sig til den/de grupper, du tilhører. Så du behøver kun at læse det, der hører til den type(r) af tilknytning, som du har til os. Hvis du er i tvivl om din tilknytning(er), er du altid velkommen til at kontakte os.

Medlemmer og Aktivitetsmedlemmer af Dansk Blindesamfund
Vores hovedformål er at administrere og servicere vores medlemmer bedst muligt. Nedenstående kan du læse om, de væsentlige formål og situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger:

- Når vi behandler din ansøgning om medlemskab.
- Når vi behandler din ansøgning om legater og andet økonomisk støtte.
- Hvis du frivilligt vælger at deltage i vores oplysningsarbejde, hvor vi bl.a. bruger/videregiver oplysninger om dig herunder i nogle tilfælde også billeder til journalister eller på vores egne sociale medier og hjemmeside. Dette indsamler vi dit samtykke til inden.
- Når vi bistår dig i diverse ansøgningsprocesser, herunder men ikke begrænset til, ansøgning om ledsagerkort, rejsekort, lånetilladelse hos NOTA, ansøgninger om licensfritagelse, hjemmehjælp, dag- eller botilbud og udredning hos kommunikationscentre.
- Når vi sender dig vores medlemsblad og andet kommunikationsmateriale.
- Hvis du er eller ønsker, at blive førerhundebruger, så administrerer vi processerne forbundet med førerhundeordningen.
- Når du har kontakt med vores konsulentafdeling om diverse sager og service.
- Når du har kontakt med vores kursusafdeling og deltager i diverse kurser, som vi tilbyder.
- Når du deltager i kredstilbud og arrangementer.
- Når du er på ferieophold på Fuglsangcentret.
- Når vi udarbejder undersøgelser og statistikker
- Generel administration, herunder opkrævning af kontingent og adresseopdateringer.


Vi behandler følgende oplysninger om dig:
Som udgangspunkt behandler vi altid følgende oplysninger om dig, når du er medlem og aktivitetsmedlem af Dansk Blindesamfund: Navn, adresse, e-mail, registrerings- og kontonummer, cpr.- nr. og medlemsnummer. 

Når du ansøger om medlemskab hos Dansk Blindesamfund, behandler vi dit udfyldte henvisningsskema, som ud over ovennævnte oplysninger også indeholder særlige kategorier af oplysninger herunder helbredsoplysninger og mere specifikt din synsattest.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du ansøger om legater eller økonomisk støtte: Din legatansøgning som indeholder dine økonomiske forhold og civilstand. Derudover behandler vi særlige kategorier af oplysninger herunder helbredsoplysninger.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du deltager i et kursus, møde eller konference: Særlige diæter eller særlige hensyn efter behov. Ved kursusdeltagelse behandler vi dine helbredsoplysninger i forbindelse med tilmelding og for at afdække kursusbehov of kursusønsker. Yderligere figurerer dit navn på deltagerlister til internt brug.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du frivilligt vælger at deltage og giver udtrykkeligt, skriftligt samtykke til at medvirke i oplysningsarbejde, hvor dine oplysninger herunder billede(r) kan blive delt med eksterne parter så som journalister, medier og andre eksterne samarbejdspartnere: Oplysninger du selv vælger at oplyse og giver samtykke til.

Yderligere behandler vi, hvis du forud har afgivet et udtrykkeligt samtykke, billeder af dig og din personlige historie, som du oplyser os om i vores oplysningsarbejde på hjemmeside og sociale medier.

Yderligere behandler vi dit billede, når vi bistår dig i at ansøge om ledsagerkort hos Dansk Handicap Organisationerne og når vi udsteder diverse andre kort.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du ansøger om hjælpemidler hos kommunen herunder førerhund: Kommunens ansøgningsskema indeholdende navn, cpr. nr. adresse, helbredsoplysninger og udtalelser fra konsulenter i vores førerhundeordning.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, når du anmoder om ydelser og service i vores konsulentordning: Hvis vi bistår i møder med jobcenter og kommuner behandler vi mødeoplysninger, herunder også særlige kategorier af oplysninger, så som helbredsoplysninger. Når vi bistår i diverse klagesager og ansøgninger behandler vi oplysninger vedrørende ansøgninger og klager, fuldmagter ved sager hos kommuner og ankestyrelse.

Yderligere behandler vi særlige kategorier af oplysninger, herunder dine helbredsoplysninger og mere specifikt diæter, særlige hensyn og behov, når det er nødvendigt ved kursusdeltagelse og ophold på Fuglsangcentret.

Bidragyder eller potentiel bidragyder
Vores hovedformål er at administrere vores bidragydere bedst muligt. Nedenstående kan du læse om de væsentlige formål og situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger:

Når du er bidragyder og vi administrer og registrerer dine engangsbidrag og betalinger herunder:
- Når vi administrerer dine gavebreve.
- Når du ønsker det, indberetter vi dine gavebeløb til SKAT.
- Registrerer og administrerer bankbetalinger, net betalinger, sms betalinger og Mobile Pay betalinger.
- Generel administration herunder diverse kontaktberigelser.

Når du er bidragyder og vi administrer faste bidragsaftaler herunder:
- Når vi registrerer og administrerer din faste bidrag oprettelse via; din telefoniske henvendelse, breve og kuponer, webformular, mail, eller via vores Tele Marketing samarbejdsaftaler.
- Når du ønsker det, indberetter vi gavebeløbet til SKAT.
- Registrerer og administrerer bankbetalinger og opkrævninger.
- Generel administration herunder diverse kontaktberigelser.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:
Som udgangspunkt behandler vi følgende oplysninger om dig, når du er bidragyder: Navn, adresse, bidragsbeløb, bidragerydenummer, telefonnummer og registrerings- og kontonummer.
Yderligere behandler vi dit cpr. nr., hvis du ønsker at indberette dit/dine bidragsbeløb til SKAT.

Når du er potentiel bidragyder har vi følgende formål, når vi behandler dine oplysninger:
- Når du tager kontakt til os, enten via telefon, web, mail eller indsender breve og kuponer, opretter vi dig som potentiel bidragyder i vores system.
- Herefter kommunikerer vi med dig b.la. ved udsendelse af nyhedsbreve og andet kommunikationsmateriale.
- Generel administration herunder diverse kontaktberigelse

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, mail.

Legatansøger
Når du ansøger om legater og anden økonomisk hjælp og ikke er medlem af Dansk Blindesamfund, så administrerer vi din legatansøgning og andre ansøgninger om økonomisk hjælp, herunder vurderer vi, om ansøgningen kan godkendes og vi administrerer udbetalingen af økonomisk støtte.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, bankoplysninger, din ansøgning som indeholder oplysninger om dine økonomiske forhold og civilstand. Derudover behandler vi særlige kategorier af oplysninger så som helbredsoplysninger og i nogle tilfælde også dit Cpr. nr. og andre oplysninger, som du selv oplyser om i ansøgningen. 

Møde-, kursus-, og konferencedeltager
Når du deltager i møder, konferencer eller kursus afholdt i Dansk Blindesamfund administrer vi forhold tilknyttet til din deltagelse, herunder din tilmelding til et af ovenstående arrangementer og administration af din deltagelse.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse. I tilfælde hvor der skal tages særlige hensyn eller for at afdække kursusbehov, behandler vi dine helbredsoplysninger. Yderligere figurere dit navn på interne deltagerlister.

Samarbejdspartner
Når du er en ekstern samarbejdspartner, ekstern konsulent i forbindelse med vores internationale arbejde eller underviser på diverse projekter, administrer vi din tilknytning til os, herunder dine lønforhold og ansættelsesforholdet.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, kompetencer, registrerings- og kontonummer og cpr. nr.

Medlemmer og ansatte hos søsterorganisationer i udlandet
Når du er medlem eller ansat i en af vores søsterorganisationer administrerer vi vores samarbejde.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, telefonnummer og e-mail, og i nogle tilfælde billeder.

Jobansøger
Når du søger job hos os, så administrerer vi både opfordrede og uopfordrede jobansøgninger til Dansk Blindesamfund, herunder sørger vi for, at din ansøgning og CV ender hos rette person i vores organisation. 

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CV og ansøgning. Yderligere behandler vi dine helbredsoplysninger, hvis du vælger, at oplyse disse i din ansøgning eller CV.

Hotelgæst på Fuglsangcentret
Når du er hotelgæst på Fuglsangcentret administrer vi oplysninger i forbindelse med dit ophold på hotellet.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, mail, telefonnummer og længde på ophold. Yderligere behandler vi dine helbredsoplysninger, hvis du vælger, at oplyse disse i forbindelse med dit ophold.

Foderværter og opdrættere af hunde
Når du er fodervært eller opdrætter administrerer vi vores samarbejde.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, registrerings- og kontonummer.

Hjemmesidebesøgende
Når du besøger vores hjemmeside eller kontakter os uopfordret via mail, bliver dine oplysninger behandlet, så vi kan give dig den bedst mulige service og oplevelse, herunder sørger vi for, at din mail bliver videreformidlet til den rette ansatte i organisationen.

Vi behandler følgende oplysninger om dig når du besøger vores hjemmesider herunder www.blind.dk og www.fuglsangcentret.dk: IP-adresse og de oplysninger som indsamles via vores cookies. For yderligere information om besøg af hjemmeside, se vores cookiepolitik www.blind.dk/cookiepolitik. Når du sender en uopfordret mail, behandler vi din e-mail og de oplysninger, som du afgiver i mailen.

Diverse personer
Når du ansøger om medlemskab og endnu ikke er blevet optaget, hvis du får et afslag på medlemskab eller når du kontakter vores konsulenter om diverse sager, behandler vi dine oplysninger, for at yde den bedste service.

Vi behandler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mail, i tilfælde af ansøgning om medlemskab behandler vi din indmeldelsesblanket indeholdende helbredsoplysninger og cpr. nr.

Lejere i ejendommen på Randersgade & Bogensegade
Når du er beboer i Ra-bo, har vi overladt behandlingen af dine oplysninger til vores databehandler. Dette betyder at vores databehandler efter en instruks fra os, administrerer udlejningen og opkrævning af boligafgifter sammen med andre administrative opgaver, der hører til boligadministration. Derfor er det Boligkontoret Danmark, der behandler dine oplysninger på vores vegne, når du er beboer på Randersgade & Bogensegade.

Følgende oplysninger bliver behandlet om dig: Navn, Adresse, telefon nr., e-mail, registrerings- og kontonummer, i nogle tilfælde helbredsoplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig fra andre?
I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger om dig hos andre:

- Hos Cpr registret, når vi opdaterer vores adressesystem.
- Hos lægen, i tilfælde af ansøgning om medlemskab modtager vi en vurdering af din synstatus af vores lægelige samarbejdspartner.
- I tilfælde hvor der er brug for at indhente supplerende synsoplysninger i forbindelse med din ansøgning om medlemskab, kan vi indhente supplerende oplysninger hos din læge.
- Hvis du ikke er medlem af Dansk Blindesamfund og skal deltage i et af vores kurser, modtager vi i nogle tilfælde oplysninger om dig fra din kommune.
- Hvis du giver et bidrag på sms, forsøger vi at berige dit telefonnummer med dit navn og din adresse. Yderligere udfører vi diverse adressevask og databerigelser via vores databehandlere.

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?
Når du indgår en aftale med os, behandler vi dine oplysninger med henblik på at opfylde vores indbyrdes aftale og behandlingsgrundlaget findes i artikel 6, stk. 1, (b) i persondataforordningen, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1. 1, (c). Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor én af grundlagene for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig som led i din tilknytning til os, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, f.eks. oplysninger om dit helbred og du er medlem af Dansk Blindesamfund eller har en regelmæssig kontakt til os, så er grundlaget for vores behandling persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte hører under følgende typer [politisk], [filosofisk], [religiøs] eller [fagforeningsmæssig] art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at varetage blinde og svagsynets interesser. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af vores organisation, er tidligere medlem eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

Hvis du ikke er medlem hos os og ikke er i regelmæssig kontakt med os, behandler vi særlige kategorier af personoplysninger herunder helbredsoplysninger, eller hvis vi videregiver disse oplysninger udenfor for vores organ, når du er medlem, så sørger vi for at indhente dit samtykke jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, (a). Du har til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de ovennævnte kontaktoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor første virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

Besøger du blot vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på: www.blind.dk/cookiepolitik. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag af, at vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Videregiver eller overlader vi dine oplysninger til andre?
Vi deler dine personoplysninger med andre, som bistår os med at håndtere behandlingen af dine oplysninger og administration af din tilknytning til os, herunder f.eks. hosting af it-systemer. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores databehandlere som hoster vores it-systemer, administrerer vores boliger, udsender kommunikationsmaterialer og bistår i anden administrativ sammenhæng. Vi deler dine oplysninger med vores databehandlere i Telemarketing, hvis du er bidragyder, potentiel bidragyder og tidligere medlem. Yderligere kan vi i nogle tilfælde dele dine oplysninger med offentlige sundhedsinstanser og lægelige samarbejdspartnere, i forbindelse med ansøgning om medlemskab. Dertil deler vi dine oplysninger med parter, som vi er forpligtede til at dele dine oplysninger med herunder offentlige myndigheder som f.eks. SKAT.

Overfører vi dine oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer?
Vi overfører ikke dine oplysninger uden for EU’s grænser.

Hvornår sletter vi dine oplysninger igen?
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Nedenfor kan du se de generelle opbevarings- og slettefrister for hver gruppe af registrerede:

Medlemmer og Aktivitetsmedlemmer
Oplysninger opbevares så længe du er medlem af Dansk Blindesamfund, hvorefter oplysninger som ikke skal opbevares ifl. bogføringsloven slettes senest 12 måneder efter udløbet af udmeldelsesåret.

Bidragydere
Oplysninger som skal bruges i regnskabsmateriale opbevares i 5 år efter sidste kontakt med dig ifl. bekendtgørelse af bogføringsloven § 10, herunder markeres du som udmeldt bidragyder allerede 3 år efter vores sidste kontakt, og dine oplysninger bliver anonymiseret i vores systemer.

Potentielle bidragydere
Oplysninger opbevares i 16 måneder efter vores sidste kontakt, hvorefter oplysningerne anonymiseres i vores systemer.

Legatansøgere
Godkendte ansøgninger opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10. Afviste ansøgninger opbevares i 6 måneder efter modtagelse.

Møde-, kursus-, og konferencedeltagere
Oplysningerne slettes når arrangementet er afholdt og afregnet. Oplysninger til brug for bogføring opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Samarbejdspartnere

Oplysningerne slettes når samarbejdsaftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Søsterorganisationer i udlandet
Oplysningerne slettes når samarbejdsaftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Jobansøgere
Oplysninger om afviste jobansøgere opbevares i op til 6 måneder. Samtykke indhentes hvis jobansøgningen ønskes opbevaret i en længere periode.

Hotelgæster Fuglsangcentret
Oplysningerne opbevares i hotelsystem og slettes når du har forladt hotellet. Oplysninger til brug for bogføring opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Foderværter og opdrætter af hunde
Oplysningerne slettes når aftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Hjemmesidebesøgende
Se cookiepolitikken på www.blind.dk/cookiepolitik

Diverse personer
Oplysninger slettes senest 12 måneder efter udløbet af det år, hvor du sidst var i kontakt med os.

Lejere i ejendommen på Randersgade & Bogensegade
Oplysningerne slettes når lejeaftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Hvad er dine rettigheder?
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Følgende kan du læse mere om, hvilke rettigheder, du har.

Retten til at se de oplysninger. som vi behandler om dig
Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ved at skrive til kan du anmode om berigtigelse af dine oplysninger.

Retten til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet eller blokeret de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Retten til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til indsigelse
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt venligst hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger eller, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.

Du kan læse mere om din rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Sikkerhed
I Dansk Blindesamfund er vores behandling af personoplysninger underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger herunder vores interne retningslinjer til medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Hvis du vil klage til tilsynsmyndigheden
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail:

Der kan forekomme ændringer og opdateringer
Dansk Blindesamfund er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende politik, som kan ændres uden varsel. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail. Yderligere henviser vi til vores vedtægter. Denne politik er senest opdateret d. 23.05.18


printerikonPrintvenlig
Oprettet af webredaktør
Publiceret 23/05 2018
Sidst opdateret 07/06 2018